200131 / Fördjupad programhandling för Gågator i Biblioteksstan

Biblioteksgatans tvärgator, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan är idag reglerade som gågator men utformade för biltrafik vilket gör att de inte upplevs som gågator. LAND har fått i uppdrag ta fram ett fördjupat program för att utveckla dessa gågator i Biblioteksstan.

Till grund för uppdraget ligger beslut från Trafiknämnden för att förbättra för fotgängare i området. Förutom en rad redan genomförda trafikåtgärder finns önskemål från Stockholm Stad och Fastighetsägare om att rusta upp gatumiljöerna så att kvaliteterna för fotgängare stärks.