221020 / Höganäs Kulturträdgård

I början av sommaren blev vi inbjudna av Höganäs kommun till en tävling för den allmänna platsmarken kring Höganäs nya Kulturhus. Kommunens önskemål var att skapa en torgyta med plats för event som ska bidra med liv och aktivitet samt passa väl in i Höganäs stadskärna. Platsen ska möjliggöra möten, kultur, lek, paus och tillfälliga event.

Vårt förslag byggs upp av en sekvens elliptiska öar, vars former bryter upp dagens linjära gaturum, samt tillför olika typer av aktiviteter, karaktärer och innehåll. I torgets södra del skapar öarna ett mer intimt, trädgårdsliknande rum där besökaren rör sig i en slingrande rörelse, för att sedan öppnas upp till en centralt placerad eventplats. Torgytan sluttar naturligt ner mot eventplatsen, vilket gör att de horisontella öarnas tegelmurar växer i höjd och skapar både spännande rumsligheter mellan sig och potentiella sittplatser av informell karaktär.

Några av ellipserna bildar i den norra delen en mindre lekplats, medan en ö intill eventplatsen blir en scen. I den södra delen rymmer öarna plats för uteservering, frodiga planteringar och häckmotiv, samt en vattenspegel som reflekterar guldplåten i det nya Kulturhuset. Torgytan får ett sammanhängande golv av smågatsten och marktegel, flexibla material som är vanligt förekommande i Höganäs stadsbild.

Häckelement och en långsträckt pergola längs Köpmansgatan kompletterar befintliga murar och skärmtak vilket förtydligar och förankrar den nya torgbildningen i Höganäs stadskärna. De klippta häckarna anspelar på den skånska trädgårdskonsten, och är ett element som har använts flitigt av bland andra Ulla Molin och Sven-Ingvar Andersson. Häckarna mjukar upp och bidrar med rumslighet och trädgårdskaraktär i en annars urban och hårdgjord miljö.