201116 / Järnvägsparken – ett nytt jobb vid Stockholms centralstation

Järnvägsparken, en plats i anslutning till Stockholms centralstation, upplevs idag som otrygg och bortglömd. Platsen behöver rustas för att bli mer funktionell, trygg och attraktiv både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för Järnvägsparken i två steg: En mindre första insats som ska vara färdigställd i april 2021 och en mer långsiktig upprustning.