210426 / På plats i Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår 1998. Det är en relativt liten plats med en stor artrikedom beläget i anslutning till Judarskogens naturreservat

I Bromma, Stockholm.

2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upprustning av arboretet som länge stått och förfallit.

I uppdraget ingick att se över platsen i sin helhet, göra arboretumet mer inbjudande bland annat genom komplettering med väderskydd och sittplatser, höja dess rekreativa värdena,

addera pedagogiska inslag, förstärka befintlig entré och kopplingen till Judarskogens naturreservat samt mycket mer.

Nu är snart LANDs förslag på plats och Arboretet är planerat att ny-invigas till hösten 2021.