Kvarteret Stenhöga

Kvarteret Stenhöga ligger vid Solnas sydvästra entré, där Huvudstaleden ansluter till Frösundaleden. Det centrala läget med god kollektivtrafikförsörjning och bra vägförbindelse har under senare år gjort området attraktivt för boende och företagsetableringar. Befintlig bebyggelse inom kvarteret Stenhöga, som kallas Stora Blå, består av stora byggnader i blå korrugerad plåt. Byggnaderna har ett enkelt och tydligt formspråk i massiva blå volymer. Humlegården Fastigheter äger hela kvarteret och ska utveckla det genom att bygga ett nytt hotell (som 3XN ritar) samt två nya kontorshus för ca 1500 personer (Tham Videgård). LANDs uppgift har varit att sy ihop hela området med en gemensam landskapsgestaltning och tydligt öppna upp kvarteret mot anslutande gatumark.

Mellan bebyggelsen etableras en sekvens av gröna och hårdgjorda ytor vilka kopplar ihop några av de viktigaste byggnaderna inom kvarteret med varandra. På så sätt kommer nya platsbildningar och fler mötesplatser att skapas och orienterbarheten förbättras. Grunden i gestaltningen är ett fasetterat mönster som utgörs av platsgjuten betong i olika valörer och nyanser. Den platsgjutna betongen svarar i sitt uttryck väl mot byggnaderna och fungerar funktionellt med krav på tunga fordon och punktlaster runt byggnaderna. Storleken på mönstret varierar och öppna fogar varvas med stålfogar. Vid entréer och uppehållsplatser krymper mönstret ihop, vid ytor av transportkaraktär är skalan större. Där möjlighet ges ändras fasetteringens innehåll och materialitet där planteringar, gräsytor och grusade partier ersätter betongen.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Humlegården Fastigheter AB.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén, Therese Lemos, Tora Bärnarp, Katrin Svensson och Viktor Nilsson.
År: 2013 –

 

Stenhöga_illustrationsplaner_Land

Stenhöga_XXXX_LAND_karta-01