Kvarteret Kavringen och Kvarteret Saltvägen

Stockholm genomgår nu en av de största expansionsfaserna i stadens historia. Ett mycket stort tryck på fler bostäder genererar en mängd nya bostadsprojekt runt om i staden. Kvarteret Kavringen och Kvarteret Saltvägen är två nya bostadskvarter med 190 lägenheter som tillförs i stadsdelen Hökarängen, Stockholm.

Hökarängen är en stadsdel byggd under slutet av 40 och början på 50-talet. En stilbildande stadsdel med mycket höga ambitioner där bl a den bilfria gågatan var den första i sitt slag i Europa. Stadsplanen bygger på iden med ”hus i park” där husen placerades med leding av befintliga kvaliteter i landskapet. Berg i dagen och gammal tallskog tätt inpå bebyggelsen präglar fortfarande miljön och ger dess unika särprägel tillsammans med fina hus av hög arkitektonisk kvalitet.
De nya kvarteren placeras i tunnelbanenära läge där nya gång-, cykel- och trappförbindelser måste tillskapas med dagens krav på tillgängliga material och måttliga lutningar.

LANDs koncept bygger på att det nya ska harmoniera och läka samman med den befintliga miljön. Projektet handlar om möten. Möten mellan människor, möten mellan material, möten mellan nya och befintliga murar, mellan gammal skog och nyskapad natur. Projektet innehåller gestaltning av en ny ramp från tunnelbanan med murar och sittplatser, ett litet torg vid sirapsvägen och förslag på placering av hus med fokus på att spara och behålla naturkvalitéer där så är möjligt. Ett litet projekt där samtidens krav på fler bostäder ställs på sin spets i mötet med folkhemmets ”hus i park”-planering.

Uppdrag: Detaljplan via samråd och granskningsskede. Program och projektering.
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm stad.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Rebecka Rosén, Therese Lemos och Camilla Doms.
År: 2015-2017.

Hökarängen_Plan_Land_Akriktektur

Hökarängen_modell_överblick_Land_Akriktektur

Hökarängen_ikonkarta_Land_Akriktektur