Värtaverket KVV8

Ett nytt bioeldat kraftvärmeverk, Värtaverket KVV8, har uppförts på Fortums mark i Norra Djurgårdsstaden. Bygget av KVV8 är ett led i en omställning till förnyelsebara bränslen och utgör en väsentlig del av Stockholms fjärrvärme- och elförsörjning.

Värtaverkets placering ligger i en betydelsefull spridningszon mellan två kärnområden i Nationalstadsparkens norra och södra del.
I samband med bygget av KVV8 fick LAND i uppdrag att ta fram ett helhetsgrepp för området. En s k Landskapsplan för Kv Nimrod 7 med fokus på området kring KVV8. Landskapsplanen innehåller ett koncept för gestaltning av landskapet kring KVV8, synliggöra ekologiska aspekter, föreslå landskapliga kompensationsåtgärder samt förslag på hur kvarteret kopplar till övriga staden.

Utmaningar i projektet har varit bl a bevarandet av tre 400-åriga ekar samt hitta formgivningsgrepp för den storskaliga industrimiljön. Delar av Landskapsplanen är realiserad i projektet KVV8 där LAND tagit fram bygghandlingar.

Beställare: Fortum Värme.
Uppdrag: Program och projektering.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Rebecka Rosén, Therese Lemos och Anders Kling.
Samarbete: Urban design och Gottlieb Paludan Architects.
År: 2012-2016.
Byggår: 2016-2017.

KVV8_2013_LAND_Materialinspiration

KVV8_2013_LAND_Skisser

KVV8_2013_LAND_Entréytor

 

KVV8_2016_LAND_bild2

 

KVV8_2016_LAND_bild3

KVV8_2013_LAND_karta