Akademiska Stråket, Solna

Karolinska Institutets Campusområde i Solna har anor från 1940- talet. Det är ett område som till stora delar präglas av en känslig stadsplan, signerad Ture Ryberg, med hus i park på höjder mellan tallar och öppna parkrum. Sedan en tid pågår en expansiv utveckling med byggnader i en hittills oprövad skala som uppförs i områdets randzon mot Solnavägen. Detta, ett nyutvecklat sjukhusområde och den framväxande Hagastaden kommer att ge upphov till ett helt nytt sammanhang med förändrade rumsbildningar och rörelsemönster inom området. En nya campusplan tas fram av White arkitekter som lägger grunden för områdets framtida exploatering och utveckling.

Via ett parallellt uppdrag 2013 valdes LANDs förslag till tre nya stråk ut för fortsatt bearbetning. Ett av dessa stråk ”Akademiska stråket” har via ett fördjupat programarbete utvecklas och preciserats under hösten 2016. Förslaget är ett visionsarbete vilket just nu genomgår en förankringsprocess internt på Akademiska hus.

Genom stråket förädlas den redan fina campusmiljön med utgångspunkt i skärgårdslandskapet och tegelarkitekturen som starka karaktärsgivande beståndsdelar. Ett nytt stråk skapar möjlighet att knyta ihop både befintliga och nya mötesplatser för rekreation, aktivitet och utomhusstudier. Akademiska stråket utgör den centrala kopplingen genom campusområdet. Genom sin utformning bidrar det till en bättre orienterbarhet, förtydligade rumssamband, förbättrade rörelsemönster, nya mötesplatser och en tydligare karaktär.

Strategin för den etappvisa utbyggnaden av stråket omfattar även som ett första steg temporära insatser där idéer testas och utvärderas innan de byggs som stationära delar av det nya stråket.

Uppdrag: Parallellskiss 2013. Fördjupat program för Akademiska stråket 2016
Beställare: Akademiska Hus
Projektgrupp: Alf Orvesten, Clara Eckersten, Camilla Doms och Anders Kling
Under parallellskissen deltog även Marta Wännman och Therese Lemos
År: 2016 –

 

sprangskiss

Utskrift

ki-mur-principer

 

 

mobelfamiljen

Land_situationsplan_akademiskastråket

sektioner

Pelousen

ki-campus-solna_land_2013_karta-01