Ängsnäs, Huddinge

I Ängsnäs har de befintliga gräsängarna, med uppvuxna träd och ett vattendrag, bildat utgångspunkt i områdets gestaltning. Ambitionen har varit att låta platsens förutsättningar och speciella naturkaraktär synas i husens träfasader, småskaligheten och i trädgårdarna.
I en modern tolkning av den gamla trädgårdsstaden organiseras en variation av bostäder kring en gemensam park – tvåfamiljhus, radhus och låga flerbostadshus med välplanerade trädgårdar. Ängsparken, husen med sina trädgårdar och gaturummen bildar en väl sammanhållen helhet: Gråpatinerad kärnfuru återkommer som gemensamt material i hus, förråd och låga avskiljande trämurar, trädgårdarna harmonieras med de befintliga ängarnas flora och ges inslag av gräs, pil och björk. Öppningar i trädgårdarna och små gångstråk ger området en god kontakt med parkens gräsängar.

Projektet fick Huddinge Kommuns Skönhetspris 2014.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Sundvalls bygg.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén och Therese Lemos.
Samarbete: Joliark.
År: 2009-2013.
Byggår: 2012-2014.

The existing grass meadows, with mature trees and a stretch of water, founded the starting point for the design of Ängsnäs. The ambition was to let the preconditions of the place with its special nature character be visible in the buildings wooden facades, the small-scaleness and in the gardens.

In a contemporary interpretation of the old garden city, a variation of dwellings – two-family houses, townhouses and low multi-family dwellings with carefully planned gardens, are organized around a shared park. The meadow park, the buildings with their gardens and the street scene create a coherent whole. Grey patented pine heartwood appears as a unifying material in the buildings, storage units and in the low dividers between the dwelling units. The gardens harmonize with the existing fauna found on the meadows and elements of grass, willows and birch are added. With small paths and openings from the gardens, the area is connected to the meadows of the park.

Z:Projekt103000_Ängarna9 arbetsmaterialLRitningModellL-siAngsnas_Huddinge_LAND_2012_ny7Angsnas_Huddinge_LAND_2012_ny5Angsnas_Huddinge_LAND_2012_ny6Angsnas_Huddinge_LAND_2012_ny1Angsnas_Huddinge_LAND_2012_ny3Angsnas_Huddinge_LAND_2012_ny2

Angsnas_Huddinge_LAND_2012_karta-01