Årstafältet KV Ca + Cb

Kvarter C, beläget i Årstafältets fjärde utbyggnadsetapp har två bostadsgårdar vilka nås direkt via Vallastråket och lokalgator. På grund av det höga grundvattnet i området ligger gårdarna något upphöjda med låga murar och nås via ramper och trappor. Centralt på gårdarna finns uteplats och vistelseytor. Gårdarna kopplar också till nord- och sydliggande gator via bostadshusens trapphus.

Gårdarna gestaltas med breda lutade planteringar och trädäck. Den varierade grönskan ger upplevelseaspekter över året och skapar möjligheter för ett rikt insekts- och småfågelliv. Möjlighet till vistelse skapas genom sittgrupper, odlingsytor och lekobjekt. Gårdarna blir passager till och från hemmet samt utgör blickfång från balkonger och fönster. Icke underbyggda partier nyttjas för plantering och dagvattenhantering. Buskar, planteringar och tillskapad topografi blir karaktärsskapande inslag på gårdarna och motverkar även insyn mellan lägenheterna/balkongerna samt gemensamma och privata uteplatser. Båda gårdarna får en klippt gräsmatta och ett större trädäck för umgänge, de utrustas också med lekelement som sandlåda och lekhus. Bägge gårdar i kv. C får tillgängliga växtbäddar avsedda för kvartersgemensam odling. Längs med kvarterens nordvända fasader placeras partier med fasadgrönska på vajersystem.

Uppdrag: Samrådsmaterial för detaljplan
Beställare: Folkhem genom Veidekke Eiendom och Rikshem.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Camilla Doms, Johanna Sunesson
Samarbeten: Waugh Thistleton Architects (Struktur och byggnader)
År: 2019 – pågående