Aspern Lakeside Park, Wien

Vårt förslag för Aspern Lakeside Park, i Wiens nya stadsdel Aspern Seestadt, bygger på tanken om en stark stomme i vilket ett mångfasetterat, dynamiskt och föränderligt innehåll tillåts ta plats. Vi vill integrera naturen i stadsutvecklingen och samordna den med de urbana kvaliteterna för långsiktig samexistens. Vår ambition är att skapa ett offentligt rum som också är en dynamisk social och ekologisk process, där en kontinuerlig och nära relation mellan parken och dess brukare byggs upp – en plats som skapar förutsättningar för sina brukares olika behov och önskemål.

Kopplingen till det omgivande natur- och kulturlandskapet utgör den överordnade strukturen som bildar parkens stomme. Från nordost sveper Marchfeld plains öppna och linjärt ordnade odlingslandskap in genom parken, vars golv struktureras i fält enligt odlingslandskapets logik. Från sydväst sveper i sin tur Danabu Wetlands frodiga, vilda och varierade karaktär in, i form av ett rikt och varierat trädskikt som bildar ett skuggivande tak i parken.  I parkens golv och tak representeras alltså de omgivande landskapen i parken och tillsammans bildar de stommen som är genomgående och stärker den nya stadsdelens koppling till omgivningen.

Uppdrag: Inbjuden tävling.
Beställare: Wien 3420 Aspern Development AG in cooperation with Vienna City Administration.
Projektgrupp: Lina Andersson, Lisa Hellberg, Anders Kling och Sofia Nylén.
År: 2011

Our proposal for Aspern Lakeside Park, in the new urban development area Aspern Seestadt in Vienna, is based on the idea of a strong foundation in which a multifaceted, dynamic and changeable content can take place. We want to integrate nature as a part of the urban development and our ambition is moreover to create an urban space that is also a dynamic social and ecological process, where a continuous and close relation between the park and its users is built up over time. The connections to the surrounding landscapes lay the foundation for the physical structure of the park

Aspernlakesidepark_LAND_2011_koncept

Aspernlakesidepark_LAND_2011_analys5 Aspernlakesidepark_LAND_2011_analys4 Aspernlakesidepark_LAND_2011_analys3 Aspernlakesidepark_LAND_2011_analys2Aspernlakesidepark_LAND_2011_perspektiv1Aspernlakesidepark_LAND_2011_sektion1Aspernlakesidepark_LAND_2011_sektion2Aspernlakesidepark_LAND_2011_sektion3Aspernlakesidepark_LAND_2011_sektion4Aspernlakesidepark_LAND_2011_sektion5

Aspernlakesidepark_LAND_2011_karta