Bålsta centrum

LAND har tillsammans med ETTELVA Arkitekter tagit fram ett idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum på uppdrag av Håbo kommun. Idag har Bålsta ett tämligen fragmenterat och splittrat centrum där planeringen har utgått från bilen. Håbo kommun önskar stärka Bålstas identitet och skapa ett mer samlat och tydligt centrum med småstadsmiljön som eftersträvad karaktär. Gestaltningsprogrammet anger riktningen för Bålstas centrum som planeras för nytt resecentrum, 2000 bostäder, kontor, handel, offentliga parker, torg och gatumiljöer där gång- och cykeltrafikanter premieras framför bilresenärer. Det bärande konceptet är att skapa två huvudstråk, Stora gatan och Gröna stråket. STORA GATAN blir en stadsmässig koppling mellan gamla Bålsta och Bålsta centrum. GRÖNA STRÅKET fungerar som ett långsträckt urbant rum och binder samman Bålstas två viktiga identitetsskapande och gröna element, Bålstaåsen och Gröna dalen, i sin förlängning även till Mälardalens vatten. Längs gröna stråket knyts en serie karaktärsstarka torg och parker samt varierande vatteninslag. Stråkens skärningspunkt blir en intensiv nod där ett nytt resecentrum med en välkomnande stationspark tar form. Längs stråken samlas kommersiella lokaler, offentliga funktioner, verksamheter och offentliga rum. I de parkmässiga gaturummen i bostadskvarteren tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten. Öppna dagvattensystem och planteringar med träd skapar gröna bostadskvarter och ingår som en väsentlig del av gestaltningen.

Hela dokumentet kan läsas här: Gestaltningsprogram för Bålsta centrum.

Arkitekt: LAND Arkitektur genom Alf Orvesten och Rebecka Rosén i samarbete med Ettelva Arkitekter.
Beställare: Håbo Kommun.
Uppdrag: Gestaltningsprogram inför detaljplan, 2014

Balsta_LAND_2014_diagramBalsta_LAND_2014_planBalsta_LAND_2014_perspektivKommunhusparken  UtskriftBalsta_LAND_2014_elevationBalsta_LAND_2014_perspektiv_3Balsta_LAND_2014_perspektiv_2

Balsta_LAND_2014_karta