Barnens Rinkeby

Tävlingen Rötterna i Rinkeby, arrangerad av SISAB, syftade till att samla in idéer kring vilken roll skolans rum kan spela för en hållbar utveckling av stadsdelen Rinkeby.

BARNENS RINKEBY tar ett helhetsgrepp kring samtliga skolor i Rinkeby och fokuserar på hur kvalitéer i den befintliga stadsstrukturen kan utvecklas för att stärka såväl skolmiljöerna som stadsdelen i dess helhet. Skolorna har generellt en fin skala och är väl spridda i stadsdelen. Strukturens trafikseparerade stråk och generösa grönområden med ursparad naturmark utgör en god grund att utveckla den allmänna platsmarken till en aktiv och trygg miljö utifrån ett barnperspektiv.

Skolan utvecklas till att bli en central och aktiv del av samhället. Genom att upprätta ”skoltorg” – miljöer som integrerar skolornas entréer med det offentliga rummet – förstärks kopplingarna till det offentliga rummet. Skoltorgen placeras strategiskt i strukturen mot aktiva stråk och platser och bildar nya mötesplatser som stärker orienterbarheten och tryggheten. Torgens utformning och program anpassas efter befintliga kvalitéer och förutsättningar i den befintliga strukturen.

Skolgårdarna utformas för att stärka variationen av aktiviteter och vistelsemiljöer i stadsdelen och bjuder in till nyttjande även på fritiden. Vid Bredbyskolan anläggs ”Rinkebys trädgård” med tillhörande växthus. Skoltorget kopplas mot och bjuder in från gångstråket i söder. Knutbyskolans skoltorg ansluter mot samma stråk och bidrar till orienterbarhet och en detaljering i gestaltningen av stråket. Askebyskolans skoltorg utformas för den föreslagna Kulturskolans aktiviteter med möjlighet till evenemang och utomhusbio orienterat mot det anslutande parkstråket. Rinkebyskolan, eller ”Torgskolan”, hanterar mötet med Rinkebystråket och ger barn och unga en tydlig plats mitt i centrum. Ett badhus mellan skolan och torget föreslås. Kvarnbyskolan kopplas mot Norra stadsparken, vars gestaltning och programmering i form av en parklek och en vattenlekplats skapar ytterligare en målpunkt i centrum med barnen i fokus.

Ur juryns motivering:
”Där barnen trivs där trivs även andra. Så skulle bevekelsegrunderna för förslaget kunna sammanfattas. Barnens Rinkeby skapar med realistiska och jordnära tilläggs- och upprustningsförslag en säker rumslig komposition som kan tilltala små som stora. Utifrån olika tidshorisonter, skalor, befintliga förutsättningar och behov famnas alla skolor i Rinkeby med omgivande stadsrum i ett nedtonat men övertygande förslag”

Ta del av förslaget i dess helhet HÄR

Uppdrag: Allmän idétävling, 2:a pris.
Beställare: SISAB.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Emilia Molin och Johanna Andersson.
Samarbete: AndrénFogelström.
År: 2018.