Båtmanstorpet, Bromma

Båtmanstorpet i Bromma, Stockholm är en lekplats ritad för synskadade barn. Fokus för projektet har varit att skapa tydliga ytor genom starka kontraster, olika materialitet samt en syn på lek som stimulerar flera sinnen. En vit infärgad betong har använts flitigt i gestaltningen: som mur ut mot gata, som sittplatser och sarger runt sportyta, som kant för en plaskdamm samt som kanter i nivå för att skilja ut olika delar av lekplatsen.

Båtmanstorpet fanns representerad på Barcelona Biennalen 2006 och var nominerad till tidskriften Arkitekturs debutpris 2005. Projektet är presenterat i Guide till svensk Landskapsarkitektur (2014).

Uppdrag. Program och projektering.
Beställare: Stockholms stad, Christina Söderström- Lööf.
Projektgrupp: Anders Kling och Alf Orvesten. Projektet genomfördes under anställning hos Grontmij AB.
Byggår: 2004.

Båtmanstorpet in Bromma, Stockholm s a playground designed for visually impaired children. The focus of the project was to create transparent surfaces by strong contrasts, different materiality and a vision of play that stimulates multiple senses. A white concrete has been used extensively in the design: as a wall towards the street, as seating and beams around sport surfaces, the edge of a wading pool as well as the edges of the different parts of the playground.

Båtsmanstorpet is represented at the Barcelona Biennale in 2006 and was nominated for the debut prize in 2005 by the magazine Arkitektur. The project is featured in the Guide to the Swedish Landscape Architecture (2014).

Batsmanstorpet_LAND_2004_06Batsmanstorpet_LAND_2004_07

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Batsmanstorpet_LAND_2004_karta