Centrala Telefonplan

Området Centrala Telefonplan utgörs av den planerade exploateringen kring tunnelbanestationen Telefonplan. Det pågår sedan en tid en större förtätning inom hela Telefonplansområdet där en blandstad med nya bostäder och arbetsplatser växer fram. LAND har varit del i arbetet med strukturplanen och framtagandet av program för allmän platsmark i syfte att säkerställa tillräckliga friytor med varierat innehåll. Idag är tillgången till nära rekreativa ytor och grönstråk låg inom området. I och med den nya exploateringen ökar behovet av slittåliga och kvalitativa vistelsemiljöer som kan erbjuda en mångfald av funktioner till en varierad brukarskara.

Visionen är att de publika rummen i Centrala Telefonplan ska hjälpa till att binda samman de nya stadskvarteren och den befintliga bebyggelsen. Parker, torg och stråk ska förstärka existerande kvaliteter, koppla samman och skapa nya mångfacetterade offentliga rum. Programförslaget för Centrala Telefonplan beskriver och utvecklar platserna; Telefonparken, Västbergaskogen samt Idrottsparken.

Telefonparken är ett sammanhängande centralt parkstråk som kopplar vidare till närområdet och mot Midsommarkransen samt stärker noden kring Telefonplans tunnelbanestation. En inbjudande plats som knyter samman områdets delar och erbjuder nya offentliga mötesplatser som tillskapas tack vare överdäckning av tunnelbanespåren. Parken är en sekvens av olika parkrum som rör sig igenom bebyggelsens struktur och erbjuder flera funktioner som kompletterar varandra. I Telefonparken ryms utmanande klätterlek bland uppvuxna ekar, stadsmässig karaktär på ett centralt torg, prydnadsplanteringar med sittplatser samt flexiblare ytor för spontan aktivitet.

Via tunnelbanans nya uppgång och entréer med tillhörande platsbildningar kopplas Telefonparken vidare till Västbergaskogen. Västbergaskogen är ett befintligt populärt naturområde som idag är något svåråtkomligt. För att öka tillgängligheten till skogen tillskapas fler tydliga entréer, varav en av entréerna visar vägen till en ny tillgänglighetsanpassad slinga medan en annan blir platsbildande och riktar sitt innehåll till ungdomar med utrymme för häng och ytor för sport och dans. Västbergaskogen bibehåller sin skogskaraktär genom att låta ingreppen i skogen koncentreras till upprustning av gångstråk och stigar för att bevara stora delar av skogen. Utvalda områden får platsanpassad aktivitet såsom naturlek, sittplatser, eller spänger.

Sydöst om Västbergaskogen ligger Idrottsparken vars befintliga topografi nyttjas för att bli en plats för aktiviteter, som utegym, hinderbana, grill, läktare och parkour, blir ett komplement till den befintliga idrottsplatsen.

Tillsammans erbjuder de nya platserna i Centrala Telefonplan en variation av innehåll där vuxna såväl som unga och barn hittar värden som de kan relatera till och aktiviteter som inbjuder till vistelse. De nya allmänna platserna kompletterar och stärker området i stort genom att värna och utveckla befintliga kvaliteter inom närområdet och skapa nya kvaliteter som saknas.

Uppdrag: Program för Allmän platsmark, Strukturplan
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm
Projektgrupp: Alf Orvesten, Diana Holmbom och Ida Sjöberg
År: 2020 – 2022