Domkyrkoberget i Strängnäs

Högst där uppe på toppen tronar Strängnäs domkyrka. Vakande över staden och Mälaren. Vart du än dig vänder så finns Domkyrkan där, högst upp på det gröna berget. Tävlingsprogrammet för Strängnäs Domkyrka efterfrågade ”en levande mötesplats” där flera funktioner tillförs. ”Stad och kyrka bör förstärka och utveckla de gemensamma miljöer som finns för att tjäna det allmännas bästa”. Tävlingen arrangerades i två steg, varav det första som en öppen arkitekttävling med närmare etthundra inlämnade förslag. I ett andra steg fick LAND och fyra andra utvalda team förmånen att bearbeta förslagen vidare.

Förslaget Kyrkoberget– där hela livet möts betraktar hela miljön på Domkyrkoberget som den unika och stora kvaliteten. Det gröna berget som är avläsbart var du än befinner dig i Strängnäs. Som går att nå på ett självklart sätt från flera håll, vare sig du är här till vardags eller fest. Det är på Domkyrkoberget som hela livet möts.
Nya byggnadsvolymer är varsamt placerade för att i samklang med befintlig bebyggelse definiera, stärka och aktivera Domkyrkoberget. Domkyrkan är och förblir den självklara målpunkten. Nya tillägg ska understödja, inte konkurrera. Landskap och byggnad är i förslaget en sammansmält enhet och understödjer varandra på flera punkter.
Kyrkobacken, Domkyrkobergets centrala plats, är en hårdgjord, tillgänglig torgyta, med hög bearbetningsgrad. Ytan består av kalksten som korresponderar med anslutande tegelfasader i tonen. Stenen läggs i fallande längder och bredder. Ett större format av stenen samlas i mitten som en markering av det stora flödet mellan Lejonporten och Domkyrkans entré. Rytmiken av de olika stenformaten vidgar rummet ut mot landskapet. I torgytan arrangeras ett stilla vatten, en cirkulär vattenspegel, som reflekterar omgivningen. Befintliga och nyplanterade träd skapar ett öppet rum med en stark rumslig komposition, utan att skymma Domkyrkan. Runt träden tillskapas cirkulära planteringar – utstansningar i torgytan – där vegetationen ska kännas som en del av Kyrkoparken.

Kyrkobacken är förbunden med Månssonshuset via en något böjd, utdragen trappa. Åsnestigen är helt anpassad till den befintliga terrängen och av samma material som Kyrkobackens markbeläggning. Stigen flankeras av en upphöjd ränna där vatten långsamt rinner ned mot Månssonsalen.
Väl nere vid Månssonsalen tillskapas en mindre yta av samma kalksten för att tydliggöra kopplingen mot Kyrkobacken. Samma kalkstensyta återfinns på den lägre nivån vid Månssonsalen med plats för cafébord och en cirkulär damm, som en pendang till vattenelementet uppe på Kyrkobacken. Ytorna runt de nya husen och Benhuset bildar en ensemble av små rumsligheter en örtagård på olika nivåer och fungerar som en visuell målpunkt för besökare söderifrån.

Stora delar av parken lämnas orörd. Ytan närmast Domkyrkan får en yta av grus med linjer av storgatsten. Gatstenslinjerna skapar en rytm i marken som korresponderar med utstickande strävpelare i Domkyrkans fasad. Längs kyrkans sydöstra del tillskapas en plats med vacker utsikt över Mälaren. Ytterligare en platsbildning tillskapas vid entrén till det nya kapellet vid Domkyrkans nordöstra hörn.

Domkyrkobergets östra entré utgörs av Djäknetorget och kyrkoparkeringen. Den sluttande torgytan ligger i en rak axel mellan ”Djäkneporten” och Stora torget. En ny mur av sten fångar in Djäkneporten och hanterar nivåskillnader. Det gröna berget möter här staden. Denna sträckning av nya murtillägg har bäring bakåt och överensstämmer med Kyrkoparkens tidigare utbredning innan branden i Strängnäs 1871.

Uppdrag: Steg 1 – Öppen arkitekttävling, Steg 2 – Inbjuden projekttävling, 2:a pris
Beställare: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Projektgrupp: Anders Kling, Emilia Molin, Camilla Doms och Alice Hammar
Samarbete: AndrénFogelström och AE/OW; arkitekter
År: 2017-2020