Duvbo skola

I samband med ombyggnad och tillbyggnad av Duvboskolan upprustas skolgården för att tillgodose funktioner och ytor för det nya antalet barn som skall vistas i skolan.  Skolgården nivåanpassas så att alla byggnader går att nå tillgängligt. Parkering och inlastning sker i östra delarna av skolgården mot Alms väg.  Marken kring den nya skolbyggnaden hanterar en suterrängsituation med stödmurar som frigör plana ytor kring den nya byggnadens matsalsdel och entré. En plats skapas mellan kyrkan och den nya skolbyggnaden för att ge kyrkan en värdig entréyta. Befintlig vegetation i form av stora uppväxta träd tillvaratas i den nya gestaltningen. Funktionshantering och nivåanpassningar hanteras i en arkitektonisk helhet och blir en del av uttrycket på gården.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Sundbybergs stad
Projektgrupp: Sofia Nylén, Tora Bärnarp och Therese Lemos.
Samarbete: Marge Arkitekter.
År: 2013.

Duvboskola_LAND_2013_1Duvboskola_LAND_2013_2  Duvboskola_LAND_2013_3 Duvboskola_LAND_2013_4 Duvboskola_LAND_2013_karta-01