Förskolan Forskaren

Den nya förskolan Forskaren ligger i Stora Ursvik, Sundbybergs stads största stadsbyggnadsområde, som kommer befolkas av över 15 000 människor när det är fullt utbyggt. Förskolan ligger placerad på mark som tidigare används av Försvarets forskningsinstitut därav namnet Forskaren. Pedagogiken på förskolan är Reggio Emilia inspirerad med ledord som utforskande och delaktighet vilket varit en förutsättning i gestaltningen av utemiljön.

Förskolegården har en långsmal form och är planerad utifrån tre olika zoner – den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen för att uppfylla barns behov av olika lekmiljöer. Den trygga zonen ligger närmast huset. Hit kan barnen dra sig tillbaka för att uppleva trygghet, lugn och ro och lekutrustningen är anpassad för de yngsta barnen. Den vidlyftiga zonen ligger i den slänt som skapats vid schakten som krävdes för att anpassa nivåerna till övriga planområdet. Här är leken mer utrymmeskrävande, fartfylld, dynamisk och lekutrustningen integreras i slänten. Den vilda zonen ligger i sparad naturmark och här kan barnen uppleva känslan av frihet och rymd och lekutrustningen är varsamt placerad i landskapet.

Utformningen av förskolegården tar avstamp i de olika zonerna. Tomtens befintliga förhållanden har använts som en viktig del i gestaltningen och kombinationen av zonerna och platsens förutsättningar har skapat en rik och varierad förskolegård med relativt stora ytor för barnen att vistas på.

Den trygga delens koppling mellan inne och ute förstärks med ett trädäck som löper runt byggnaden. Här samlas barnen och pedagogerna för att t.ex. läsa en bok eller vila. I den trygga delen finns generösa lekytor för sandbygge och rollekar. Alla ytorna kantas av rejäla träkanter som fungerar som sittkanter och bakbord. Mellan lekytorna ringlar sig djurspår som barnen kan följa till de olika trädjuren som finns på gården. Slänten, den lite mer utmanade delen, uppmuntrar till att klättra och rutscha men innehåller också större ytor att samlas på vid avslutningar eller uppträdanden. Ett trälandskap med en generös gradängtrappa och vinklade träytor förenar trämuren mot norr och skapar en lekfull yta med integrerade kojor, klätterväggar och bollplank. Den mellersta delen av slänten består av rutschkanor och klätterrep och en fri yta för pulkaåkning. I den vilda zonen, skogen är så mycket som möjligt av vegetation, träd och stenar sparade. En spång i olika svårighetsgrad sicksackar sig fram bland buskarna och leder fram till en glänta med en samlingsplats och kojor. Här kan barnen leka fritt och skapa sina egna kojbyggen eller vara i stillhet lite mer avskilt. Ett nytt busk- och trädskikt har adderats till den befintliga vegetationen för att skapa skuggning soliga dagar, ekologisk mångfald, årstidsaspekt och för att ta hand om dagvattnet. Genomgående material i projektet är naturmaterial som trä, sand, bark och lackad stål och lekutrustningen ska inspirera till kreativitet och lek.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Sundbybergs stad, Jenny Skagstedt
Projektgrupp: Anders Kling, Lina Andersson och Therese Lemos
Samarbete: Origo Arkitekter, Kathrine Hemström (byggnad)
År: 2015 – 2016
Byggår: 2018