Gångstråk – Norrtull till Södermalm

Projektet utfördes i samarbete med Structor åt Stockholm Stad och syftade till att utreda möjligheten att skapa en sammanhängande gågata mellan  Norrtull och Södermalm. Stråket är en del av det prioriterade gångstråket mellan Hagastaden och Söderstaden och pekas ut i Stockholm Stads Gångplan, en del av Stadens Framkomlighetsstrategi, som ett stråk med hög potential.

Möjligheten att förbättra fotgängarmiljön och att skapa attraktiva gaturum samt tydliga kopplingar till målpunkter utmed sträckan utreddes. Utredningen innehöll bland annat analys av de olika delsträckornas skilda karaktärer samt åtgärder för att bevara och förädla stråkets relation till dessa. De karaktärsområden som definierades utmed sträckan var Norrtull, Strindbergkvarteren, City, Riksdagen, Gamla stan och Södermalm.

Effekterna på stadsbilden och upplevelsen av gaturummet analyserades och konsekvensbedömdes utmed sträckan. Varje delområde inventerades och analyserades utifrån Gångplanens nyckelord ”Kunna, Vilja, Veta, Våga. GÅ”, där LAND fokuserade på nyckelordet Vilja. Resultatet från inventeringen användes sedan som underlag för att genomföra en så kallad SWOT-analys för respektive karaktärsområde. SWOT-analysen har i sin tur varit grunden för arbetet med åtgärdsförslagen.

Inför arbetet med åtgärder identifierades ett antal typåtgärder. Dels åtgärder som handlade om trafiklösningar men även åtgärder som fokuserade på gestaltningen. De åtgärder som föreslogs kunde genomföras på kort, medellång eller lång sikt. Några kunde genomföras temporärt som försök innan de eventuellt permanenterades.

För att förankra projektet och ta till oss av kunskap om sträckan från andra avdelningar och kontor inom stadens organisation hölls två möten av workshopkaraktär. Inbjudna och deltagare till dessa möten var Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Stockholms stad anordnade även ”I stan utan min bil” då det fanns möjlighet för allmänheten att tillsammans med representanter från staden gå längs hela sträckan som det här projektet berör, en Walkshop.

Uppdrag: Utredning
Beställare: Trafikkontoret, Sara Malm, Erik Hammarström och Liselott Luhr
Projektgrupp: Tora Bärnarp och Lina Andersson
Samarbete: Structor Mark, Ellen Fredholm, Mats Ohlson och Patrik Lundqvist
År: 2016