Gasverksparken

Gasverksparken ligger i Gasverksområdet, en del av Norra Djurgårdsstaden. Stadsomvandlingsområdet som helhet planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Gasverksområdet är industrihistoriskt viktigt och en betydande del av området planerades och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. I Gasverksområdet bevaras och anpassas stora delar av den unika industrimiljön till en mer nutida användning samt kompletteras med bostäder och centrumfunktioner, som kultur och service.

Gasverksparken, som är belägen längst österut i de yngre delarna av industriområdet, utgör en viktig pusselbit i parkstrukturen i Norra Djurgårdstaden. Tillsammans med planerad park norr om Gasverksparken binder den samman Hjorthagskransen med Husarviken och Norra Djurgården. Den rekreativa gröna parkpromenaden mellan parkerna är en viktig grundfunktion. En annan att ekologisk återställa kopplingen mellan Hjorthagskransen och Norra Djurgården, som båda har mycket värdefulla ekområden. Gasverksparken bildar också entré till Gasverksområdet och utgör sammanlänkande stadsrum mellan de olika bostadsområdena intill.

Parken omfamnas av en varierad och långsträckt kulle med stora ekar och varierad undervegetation. Ekbacken skärmar av mot Bobergsgatan och ger parken och Gasverksområdets gränder en grön fond. Den gröna ryggens uppgift är också att återskapa de ekologiska spridningsvägar som saknas. Dess ondulerande form bildar en rad mindre rum för vistelse och lek i parken. Parkens golv utgörs av stenmjöl, öppet för flexibel användning och rörelse genom parken. Golvet bryts upp av stråk i asfalt och natursten, mindre vegetationsöar och funktionsytor för lek och spel. Mot gatan håller en låg mur i ekbacken och bildar entrémotiv till parken.

Parkens organiska formspråk och vegetation skapar kontrast mot de industriminnen – en del av tidigare spaltgasverk från 1972 samt ett fackeltorn – som sparas på platsen. Industriminnena påminner om områdets historia och ger parken en unik karaktär. Spaltgasverket är det till volym största av dem och blir parkens centrala objekt och nod. Under verket skapas ett väderskyddat utrymme med en platsgjuten karaktärsstark betongmöbel (GIPP arkitektur) med en intilliggande skuggplantering. Fackeltornet inordnas i den gröna ryggen och kommer fungera som markör för parken på långt håll. Ett luftledningsstråk, tidigare använt för transport till Gasverket, löper genom parkens norra del.

Bergsfonden mot Gasverksvägen i söder förses med en trappkoppling mot Hjorthagskransen. En platå med utblick över parken och information om den industriella kulturmiljön infogas i trapploppet. Höjdskillnaden nyttjas även för lek i form av rutschar. Den norra delen av parken planeras med spelbord och pingis och stora inslag av varierad plantering. Nivåskillnad kring hus 19 tas upp med generösa sittkanter i bra solläge som medger uteservering närmast byggnaden.

Uppdrag: Fördjupat program
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm
Projektgrupp: Alf Orvesten, Katrin Svensson, Camilla Doms, Emilia Molin
Samarbeten: GIPP arkitektur (omvandling spaltgasverk och fackeltorn)
År: 2021-2022