Hallonporten

Hallonporten är ett nytt bostadskvarter placerat i ett centralt läge i Hallonbergen centrum med koppling till stadsdelens stora parkstråk Kraftledningsgatan. Ett centralt parkstråk som kopplar mot Rissne i väster och Ör i öster. Detta huvudstråk för gång- och cykeltrafikanter används av många till vardags. Idag är höjdproblematiken tydlig längs stråket med krångliga ramp- och trapplösningar. Med det nya bostadskvarteret frigörs möjligheter att lösa tillgängligheten på nytt sätt och omforma stråket. Orienterbarheten är idag otillfredsställande med dålig visuell koppling mellan övre nivån vid Hallonbergsvägen och nedre nivån vid centrum.

Förslaget till Kraftledningsgatan handlar om att ge själva transportvägen en tydlig utformning och ta tillvara stråkets inneboende landskapskvaliteter. Genom projektet lösa tillgänglighetsproblematiken, förbättra orienterbarheten i området, skapa utsiktsmöjligheter och nya sittplatser.

Formidén till stråket kan reduceras till två kanter. En strikt och en organiskt formad kant. Den strikta kanten är tydligt byggd och en visuellt iögonfallande artefakt längs stråket. Denna uppresta kant rymmer funktioner som sittplatser, belysning mm. Den möjliggör även förtydligande av entréer samt tar upp nivåskillnader. Den organiskt formade kanten möter naturmark och befintliga ytor nära deras egen nivå, i ett kontrastrikt knivskarpt snitt. Kanten ”kurvar sig” runt olika befintliga kvaliteter som berg i dagen, stora träd mm. Det är spelet och spänningen mellan dessa två olika kantuttryck som bär på stråkets identitet och ger dess specifika karaktär.

Uppdrag: Detaljplan.
Beställare: Förvaltaren.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Lina Andersson och Camilla Doms.
År: 2014.

Hallonporten_LAND_2014_Analys - Kopia

hallonporten_LAND_2015_koncept

hallonporten_LAND_2015_situationsplan

hallonporten_LAND_2015_sektioner

Hallonporten_LAND_2014_iconkarta