Hertig Johans torg och gata, Skövde

Under våren 2016 vann LAND den inbjudna tävlingen om Skövdes centrala torg; Hertig Johans torg med tillhörande gata från Resecentrum – Hertig Johans gata. Torget har anor från medeltiden, en stor ursparning i rutnätsstaden. Målsättningen med gatan och torget är att bevara stadsrummens representativa karaktär men samtidigt fylla på med nya aktiviteter och förtydliga relationen mellan torg och resecentrum. Torget är ett unikt stadsrum med ett jämnt sluttande plan ned mot Skövde kyrka. Huvudgreppet består i att vrida torget mot kyrkan. På så sätt bryts skalan ned i flera nivåer samtidigt som känslan av den öppna stora platsen bevaras. Torget möbleras sedan i denna riktning med nya trädplanteringar, en cafépaviljong, en mängd nya sittplatser och planteringar i urnor som alla bidrar till rumsliga kvaliteter i den mindre skalan. Vridningen av sten­materialet på torgets mitt är ett sätt att differentiera rumsligheten i en ännu subtilare skala.

Hertig Johans gata förstärks rumsligt med ett parkstråk och förslag på ny byggrätt. Trottoaren breddas för att ge mer plats till uteserveringar och gående och stadsparken och anslutande gator kopplas tydligare mot gatan.

Hertig Johans torgs vattenanläggning har en intressant historia. Vatten leddes i ett kulvertsystem i trä ned från Billingen och fördes med självtryck upp i landets första fontän. Under årens lopp har fontänen förändrats. Vi vill utveckla vattnet som torgets centrala motiv. Vattnet går synligt i en ränna från högsta punkten ned till en lågpunkt i formen av en vattenspegel. Rännan och spegeln ligger som ett fondmotiv längs Hertig Johans gata och bringar ljud, rörelse och möjligheter till lek till torget.

Arkitekt: Anders Kling, Alf Orvesten, Lina Andersson, Therese Lemos,
Clara Eckersten och Brage Ullbrandt
Beställare: Skövde kommun
Uppdrag: Första pris i inbjuden tävling, program och projektering
År: 2016

 

500 A1

Utskrift

diagram1-01-01

diagram

sektion torg2

sektioner torg-01

 

perspektiv 2

 

sektion kulturhuset

sektion gata

 

skövde ikonkarta-01