Hertig Johans torg och gata, Skövde

Under våren 2016 vann LAND den inbjudna tävlingen om Skövdes centrala torg; Hertig Johans torg med tillhörande gata från Resecentrum – Hertig Johans gata. Torget har anor från medeltiden, en stor ursparning i rutnätsstaden. Målsättningen med gatan och torget är att bevara stadsrummens representativa karaktär men samtidigt fylla på med nya aktiviteter och förtydliga relationen mellan torg och resecentrum.

Torget är ett unikt stadsrum med ett jämnt sluttande plan om ca 3,5% ned mot Skövde kyrka. Huvudgreppet består i att vrida torget mot kyrkan och skapa en inre del av torget som är planare med en lutning på 1,5%. Ett trapplopp med två lopp i framkant och två i bakkant skapar denna del. Den planare lutningen medger aktiviteter som idag är svåra att utföra på torget som diverse större arrangemang, större sittgrupper etc och ökar tillgängligheten på torget. Även skalan bryts ned i flera nivåer samtidigt som känslan av den öppna stora platsen bevaras. Torget möbleras sedan i denna riktning med nya trädplanteringar, en cafépaviljong, en mängd nya sittplatser och planteringar i urnor som alla bidrar till rumsliga kvaliteter i den mindre skalan. Vridningen av stenmaterialet på torgets mitt är ett sätt att differentiera rumsligheten i en ännu subtilare skala.

Hertig Johans gata förstärks rumsligt med ett parkstråk och förslag på ny byggrätt. Trottoaren breddas för att ge mer plats till uteserveringar och gående och stadsparken och anslutande gator kopplas tydligare mot gatan.

En stor del av dagvatten hanteras lokalt inom projektet. Under en 100 meter lång perennplantering längs Kyrkparken leds vatten i s.k. Savaqrör, där dagvatten leds upp kapillärt i växtbädden. Under torgens träd ligger en 600 kvm stor skelettjord som fungerar som en stor stenkista

Sammantaget innebär projektet att tre stadsrum som tidigare var åtskilda; Kyrkan med Kyrkparken, Hertig Johans torg och Hertig Johans gata knutits ihop till en helhet.

Hertig Johans torg och gata nominerades till Landmärket 2022.

Arkitekt: Anders Kling, Alf Orvesten, Lina Andersson,
Clara Eckersten, Emilia Molin och Viktor Nilsson. I tävlingen deltog även Therese Lemos och Brage Ullbrandt.
Beställare: Skövde kommun
Uppdrag: Första pris i inbjuden tävling, program och projektering
År: 2016
Byggår: 2018-2019
Foto: Tobias Andersson

 

diagram1-01-01

diagramskövde ikonkarta-01