Idéskiss för Växjösjöns Strandpromenad

Växjösjön är den centrala platsen för stadsnära rekreation i Växjö. En 4,5 kilometer lång strandpromenad som sträcker sig runt hela sjön med direkt kontakt med centrum. LAND fick i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för promenaden där tydliga målpunkter skulle belysas, hur de skiftande karaktärerna promenaden har idag kunde renodlas samt en strategi för hur bebyggelse kan hanteras runt sjön.

En attraktiv strandpromenad definieras av ett flertal faktorer. Vattenkontakten är en avgörande aspekt, och även om besökaren ibland leds bort från vattnet bör förnimmelsen av att röra sig längs med det alltid finnas där. Utblickspunkter längs med stråket skapar ett nära möte med vattnet, samt ger överblick och orienterbarhet. För att besökaren ska lockas att ta sig vidare krävs en förändring av rumsligheter och karaktärer som skapar dynamik längs med stråket. Målpunkter såsom caféer, kiosker, badplatser och sittplatser ger deletapper längs vägen och skapar platser för paus och vila. Det är även av stor vikt att strandpromenaden fredas från omgivande bebyggelse och bilvägar för att den ska upplevas offentlig och ha en naturnära karaktär. Alla dessa faktorer kan, om de samspelar, skapa en händelserik, intresseväckande och attraktiv strandpromenad.

Platsen mellan promenaden och Växjös badhus, Badhusplatsen, identifierades som en plats med potential. Vid eventuell nybyggnation av badhuset öppnar sig möjligheten att skapa en ny typ av plats längs strandpromenaden. Ett nytt badhus skulle kunna få ett utökat program som kopplas till promenadstråket. Den plats som skapas mellan stråk och byggnad blir en målpunkt längs promenaden där människor kan samlas och funktioner mötas. En brygga föreslås som sträcker sig 50 meter och erbjuder en panoramisk utsikt över hela Växjösjön. Bryggan kan rymma många sittplatser samt ytor till att breda ut strandfilten. I söderläge finns väderskyddade badhytter för en lite mer privat badupplevelse och en bit ut på bryggan föreslås en ny bastu.

En viktig del i att skapa en enhetlig upplevelse längs Växjösjöns strandpromenad är att införa ett sammanhängande program för belysning, möblering och skyltning längs med stråket. Ett välutformat program ger promenaden en gemensam identitet och binder de olika karaktärerna samman. Tillsammans med konststråket Växjö Art Site kommer dessa element leda besökaren vidare längs strandpromenaden och förankra stråket som helhet.

Växjö är en stad som expanderar, och när området kring Växjösjön bebyggs är det av stor vikt att de rekreativa och biologiska värden som finns där idag bevaras. Avståndet mellan promenadstråket och den nya bebyggelsen måste vara tillräckligt stort för att skapa en parallell privat upplevelse mellan boende och förbipasserande där promenaden längs vattnet upplevs som offentlig.

Uppdrag: Idéskiss för utvecklingen av Växjösjöns Strandpromenad, gestaltning av plats i anslutning till Växjö badhus samt utredning av riktlinjer kring exploatering i anslutning till vid sjön.
Beställare: Ewa Eklind Blomkvist, Växjö kommun.
Projektgrupp: Anders Kling, Camilla Doms, Alice Hammar och Emilia Molin.
År: 2017 -2018.