Järvabadet

Järva Friluftsbad är ett utomhusbad på Järvafältet vid Eggeby gård rakt utanför Rinkeby/Tensta. Badet är tänkt att fungera som en samlingspunkt för boende runt Järvafältet och är en del av den s.k. Järvasatsningen. Utomhusbadet på Järva innehåller tre bassänger (en 50 meters bassäng och två mindre bassänger för övning och barn), två byggnader med omklädning och dusch, personalutrymmen, toaletter, ett café samt reningsanläggningar för badet. Utöver detta finns friytor för besökande.

Järvafältet är ett jordbrukslandskap med inslag av åkerholmar och skogspartier. Det domineras av öppna ytor och långa utblickar. På den stora, övergripande skalan anpassas anläggningens placering efter jordbrukslandskapets indelning och struktur. Anläggningen är vridet efter vinkeln på omkringliggande tegar och inpassad i storlek på den teg som tas i anspråk för anläggningen. På Järvafältet varvas öppna och slutna partier. Runt Eggeby gård finns ett större lövskogsparti. Badanläggningen knyts till detta genom att förankra placeringen med träddungar så att befintlig dunge och bad på håll smälts samman till en enhet. Byggnadernas placering och uttryck samspelar med Eggeby gårds ekonomibyggnader där storlek, takvinklar och material på husen samspelar.

Anläggningen är anpassad efter befintliga terrängförhållanden. Fältet sluttar svagt från norr till söder och så gör även anläggningen. De tre baden ligger på olika nivåer och den öppna gräsytan finns terrasserade plan för vistelse med sittbara murar. Nivåerna inom badet skapar rumsligt avgränsade enheter och delar också upp badets besökare.

I den lite mindre skalan präglas badet av en palett av få, robusta material som signalerar olika funktioner. Runt bassängerna och vid rörelsezoner finns platsgjuten betong som en lättskött, riktingslös yta. Trädäck och sittmöbler av trä ger en varm, taktil känsla i kontrast mot betongen. Stora gräsytor inbjuder till solbad och picknick. Ett större skärmtak sörjer för skugga. Plats för grillning finns i södra delen. Valet av trädarter är anpassade efter befintliga arter på Järvafältet. Hela anläggningen skrivs in av ett 2,5 meter högt staket med vertikala ståndare och ribbor av samma dimension. Räcket varvas med öppna, transparenta delar för att bjuda in fältet i anläggningen.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Fastighetskontoret, Stockholm.
Projektgrupp: Anders Kling, Katrin Svensson, Diana Holmbom, Clara Eckersten och Brage Ullbrandt.
Samarbete: AIX (byggnader).
Foto: Mikael Olsson och Antonius van Arkel (drönarfoton).
År: 2016-2018.
Byggår: 2018-2019.