Kipsala, Riga

Stadsplaneförslag för ön Kipsala i centrala Riga. Uppgiften bestod i att ta fram ett förslag på ny stadsplan (ca 20 ha) på Kipsalas norra udde. Problematiken låg i att länka denna norra del med omkringliggande stadsstruktur – en stadsstruktur som är löst sammansatt med utspridda byggnadsvolymer av olika karaktär och programinnehåll. Konceptet innebär nya fysiska kopplingar mellan Kipsala och Rigas västra sida, i ett försök att foga nya strukturer till befintliga samt en utbyggnadsprocess i etapper där flexibilitet och utvärdering tillåts spela en viktig roll för den fortsatta byggnationen. Vi föreslår en långsam utbyggnadsprocess där vissa viktiga initiala injektioner prioriteras s.k. ”urban stripes”. Dessa ”urban stripes” är centrala axlar med stadsmässig karaktär som utgör ett viktigt ramverk för de efterföljande utbyggnadsetapperna. Samtidigt intoduceras s.k. ”interstripes” vilka är en serie av sekvenser i tomrummet mellan det byggda. Interstripsen är av olika karaktär där vissa bebyggs i senare etapper medan andra etableras som permanenta offentliga rum i form av promenader, parker etc. Projektet är en syntes av arkitektur, stadsbygge och landskap. En undersökning i hur man kan utforma ett flexibelt stadsbyggande som kan möta framtida behov vilka är svåra att förutspå idag.

Förslaget var en del av Europan 7 och belönades med första pris.

Uppdrag: 1:a pris i öppen tävling för arkitekter under 40 år, Europan 7.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén, Alf Orvesten, Anna Englund, Jasmina Jovanovic Holm och Sunniva Viking.
År: 2003.

Proposals for the island Kipsala in central Riga, where the new town is projected to be developed in different phases which can be gradually adapted on the basis of the necessities at any given specific time. The project is a synthesis of architecture, construction and landscape. It is a study in how to develop a flexible urban fabric that can meet future needs which are difficult to predict today. The proposal was part of the Europan 7 Competition and was awarded with first place.

Kipsala_LAND_2003_birdsview Kipsala_LAND_2003_strandpromenad Kipsala_LAND_2003_gataKipsala_LAND_2003_plan_redstripe.pdf Kipsala_LAND_2003_plats1Kipsala_LAND_2003_udden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kipsala_LAND_2003_karta