Klockelund – Drevvikens strandpark

Farsta utgör en av Stockholms tyngdpunkter och står inför en stor utveckling. Stadsdelen skall växa till dubbla invånarantalet och nya bostadsområden fokuseras mot sjöarna Magelungen och Drevviken. I samband med det nya bostadsbyggandet skall stadsdelens offentliga rum stärkas. Längs Drevvikens strand finns idag vacker naturmark med höga ekologiska värden som del av en viktig ekbiotop. Denna naturmark utvecklas till nya parkrum och rekreationsstråk. Inom stadsdelen har LAND varit med och utvecklat tre offentliga rum, Klockelund, Karlsvik samt Perstorp.

Drevvikens strandpark är del av ett större rekreativt samband. Den placerar sig i skärningspunkten mellan två viktiga rekreativa stråk, Farstastråket som förbinder Magelungen med Drevviken via Farsta centrum samt den en mil långa strandpromenad som går mellan naturreservaten Flaten och Ågesta. Drevvikens strandpark utvecklas med utgångspunkt i de höga natur- och kulturvärden som finns i området. Parkens olika delar kopplar mot befintliga kvaliteter och värden.

Delen kring Klockelund ansluter till planerad bostadsbebyggelse med ca 500 bostäder, ett mindre torg och nya gator. Med utgångspunkt i befintliga biotoper skapas nya parkrum, där befintliga vegetationskaraktärer förstärks. Fuktmark med alkärr tillgängliggörs, hällmark med tall och ek får tillägg med utsiktstorn ut mot Drevviken och nya öppna gräsytor för vistelse. Parken får ett genomgående huvudstråk som leder genom de nya parkrummen. Fem olika parkrum, Torpträdgården, Bryggan, Hagmarken, Plantskolan och Vägskälet skapar olika karaktärer och aktiviteter som formas av den kulturhistoria som funnits på platsen. Parkens hjärta har sitt läge vid platsen kring ett tidigare torp. Här skapas en torpträdgård och en stor bryggplats ut i Drevviken. Där torpet fanns skapas en samlingsplats i parken. Denna centrala del kopplar även vidare över ett mindre torg med en planerad gångbro över Nynäsvägen till Telestaden.

Uppdrag: Koncept, gestaltningsprogram som del av planprocess, projektering.
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm
Projektgrupp: Sofia Nylén, Rebecka Rosén, Katrin Svensson och Emilia Molin.
År: 2015-2019.

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Drevvikens strandpark

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Befintlig vegetation

Klockelund_Farsta_LAND_2017_ÅrstiderKlockelund_Farsta_LAND_2017_Timskiss

Klockelund_Farsta_LAND_2017_parkens uppbyggnad_NY

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Illustrationsplan

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Parkrum_NY

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Stråk_Mur

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Stråk_NY

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Sektioner_NY

 

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Torpplatå

 

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Fågeltorn

 

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Brygga

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_14_Perspektiv Torpträdgården

 

 

Klockelund_Farsta_LAND_2017_Ikonkarta