Odde

Enligt översiktsplanen 2010 är Kista utpekat som en av Stockholms nio tyngdpunkter och därmed sker omfattande förtätning runt om i stadsdelen. I kvarteret Odde i norra Kista planeras byggnation av ca 2000 nya bostäder, med plats för knappt 5000 boende. Området ska även innehålla förskolor och en gruppbostad. Sedan 2014 har LAND varit del av en arkitektgrupp tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter och Strategisk Arkitektur som arbetat med framtagandet av strukturplan för området på uppdrag av Skanska. LAND har arbetat med att säkerställa tillräckliga friytor både på allmän platsmark och förskolornas gårdar. LAND även arbetat med framtagande av program för allmän platsmark och fortsätter nu arbetet med att ta fram systemhandling inför detaljplan på uppdrag av Stockholm stad.

Fastigheten är i sin helhet blåklassad av Stockholms stadsmuseum både vad det gäller byggnader och park- och naturmark. Områdets naturvärden är även av regional betydelse. Bebyggelsen inom kvarteret Odde uppfördes 1978 och utgjorde då det svenska huvudkontoret åt IBM. I planförslaget byggs det gamla huvudkontor i Ormen Långe varsamt om för att rymma studentbostäder och förskolor. Den befintliga naturen med ett alkärr, hällmarkstallskog och gran i rismark utgjorde grundkonceptet till hela landskapsformgivningen. I arbetet med framtagande av program för allmän platsmark har vi fortsatt i denna anda med att förstärka de befintliga biotoperna och göra varsamma tillägg i känsliga miljöer.

Bevarandet av befintlig naturmark och den blåklassade fastigheten har varit bärande delar i framtagandet av strukturplan för området. Social hållbarhet har varit en viktig fråga genom hela planprocessen, både under planeringsarbetet och i det slutgiltiga planförslaget. Projektet vill öka den social hållbarheten och sammanhållning både inom den nya bostadsbebyggelsen och med omgivande Kista och Husby.

Länk: Samverkan för en socialt hållbar stadsutveckling. Examensarbete från KTH som använder Odde som fallstudie.

Uppdrag: Strukturplan, program för allmän platsmark, systemhandlingsprojektering.
Beställare: Skanska (strukturplan) Exploateringskontoret, Stockholm stad (program för allmän platsmark, systemhandling).
Projektgrupp: Sofia Nylén, Rebecka Rosén, Katrin Svensson, Marta Wännman och Diana Holmbom.
År: 2014 –

DE OFFENTLIGA RUMMEN

Att säkerställa att exploateringen står i balans med områdets friytor är viktigt för att den allmänna marken skall kunna bära tillräckliga kvaliteter för stadens invånare. Då den befintliga topografin och naturen skall bevaras i så stor utsträckning det går består större delar av den allmänna marken av kuperad och trädbevuxen mark. Programmering av dessa ytor anpassas efter dessa naturliga förutsättningar. Platser av mer hårdgjord karaktär som torg och andra mindre platsbildningar placeras där marken redan idag är hårdgjord och mer plan. De offentliga rummen ges variation genom att vissa platser får mer tydligt riktad programmering medan andra är mer generella och mindre programmerade. På detta sätt ges det nya området olika rytm med aktiva delar och delar som skapar ett andrum och paus.

Det offentliga rummet är allas och ska vara tillgänglig för olika typer av individer. Genom att placera olika offentliga rum i strategiska lägen så bjuder platser in olika grupper och förenklar användandet för fler. Förskolor placeras i lägen mot natur för att säkerställa både yta till förskolegård samt enkel access mot naturen. Ungdomsaktiviteter placeras nära de centrala delarna vid Oddetorget. Kvartersparken ges ett innehåll med lek och lättillgänglig mötesplats. Oddeparken vid den befintliga kontorsbyggnaden kommer både innehålla lugna delar kring den befintliga dammen samt mer aktiverade delar nära huvudentrén och den befintliga idrottshallen och matsalen. Då plan mark är en bristvara i området planläggs ett centralt och samlande gaturum i bostadskvarteren till gångfartsområde. Skogsområdet i planens norra delar bildar en större skogspark och länkar samman Oddes och Kista ängs parkrum.

HÖGA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Kvarteret Oddes höga kulturvärden blir en stark identitetsbärare i omvandlingen från kontorsområde till bostadskvarter. Att ta utgångspunkt i de kvaliteter som IBM värnade vid uppförandet av dess huvudkontor blir ett sätt att hantera kultur- och naturvärden samt ge det nya området en historisk förankring och själ. Mycket av den naturliga topografin med tydliga bergknallar och högväxta äldre träd bevaras. Bebyggelsen och infrastrukturen anpassas så mycket som möjligt till naturen. Siktlinjer skapar blickfång mot naturen där träden alltid gör sig påminda.

Odde består idag av flertalet biotoper med en stor variation av trädarter. Biotoperna är av olika känslighet och kan förändras i varierande grad utan att deras karaktär går förlorad. En biotopundersökning, där trädskikt, fältsikt och topografi studerades blev ett viktigt underlag vid programmeringen av de allmänna platserna.