Landskapslabbet 1:1:100

Workshoppen Landskapslabbet 1:1:100 är ett samarbete mellan LAND och landskapsarkitektutbildningen vid SLU Alnarp och syftar till att utforska hur landskapsarkitekter och landskapsingenjörer kan arbeta aktivt med strategisk landskapsförvaltning och gestaltning i skala 1 till 1 direkt på plats. Workshoppen är ett försök att praktiskt utforska relationen mellan plats, representation och det landskap som vi skapar genom förvaltning. Detta gör vi genom att arbeta med fysiska modeller som representationsverktyg och skissarbete i skala 1:1 direkt i landskapet.

Som försöksplats användes Alnarps landskapslaboratorium Västerskog där 90 studenter från utbildningens andra år tog sig an skissuppgifter med utgångspunkt i en kreativ skötsel och dynamisk vegetationsdesign. Indelade i grupper och utspridda mellan 16 olika arbetsområden skissade studenterna under dagen fram ett förslag utifrån en specifik skissuppgift. Den gemensamma frågeställningen för dagen var: Vad adderar och/ eller tar ni bort för den befintliga vegetationen inom arbetsområdet för att uppnå er målbild?

Workshoppen innehöll tre olika moment:

Skiss i 1:1
Till sin hjälp hade studenterna markeringsflaggor, markeringsband, kroppen och en rad andra verktyg för skissande i skala 1:1. Med hjälp av dessa visualiserade studenterna hur de planerade att addera och/ eller ta bort vegetation inom arbetsområdet för att uppfylla målbilden.

Modellbygge i 1:100
Som komplement till 1:1 skissandet byggde varje grupp en enkel situationsmodell i skala 1:100 direkt på plats. Modellen användes för att få översikt, testa idéer och redovisa det färdiga förslaget samt de förändringar av befintlig situation som förslaget innebar.

Utställning
Efter workshoppen sammanfogades samtliga modeller till en helhet och visades som en utställning i Alnarpsgården tillsammans med en fotografisk dokumentation av arbetsprocessen i landskapslabbet.

Arrangör: Camilla Doms, Emilia Molin
Beställare: SLU Alnarp, Sofi Unnersjö
År: 2018 –