Majelden, Linköping

Majelden är ett vårboende som arbetats fram tillsammans med Marge Arkitekter. Naturen är ett bärande tema i förslaget. Terrängen, berg i dagen, tallar, lövträd, lingonris och möjlighet till utsikt ger tomten dess stora kvalitéer, dels som en upplevelsemässig kvalitet inifrån vårdboendet, dels som en möjlighet till stimulerande utevistelser. Byggnadens utformning, placering och planläggning är därför gestaltad och vald för att åstadkomma ett optimerat utbyte mellan byggnad och befintligt landskap, mellan ute och inne. Som en anpassning till omgivningens skala är Majeldens vårdboende uppbrutet i två byggnadskroppar. Volymerna ges olika riktningar och förskjuts i höjdled för att optimera anslutningen mot terrängen.

Till byggnaden adderas ett formgivet och mer tillgängligt landskap. En bearbetad torgyta framför byggnaden tar hand om nödvändiga funktioner såsom entrézoner, parkeringsplatser samt vändmöjligheter för angöringsfordon. Torgytan är lagd som en svagt sluttande yta. Mot det befintliga landskapet som faller från öster till väster, bildas en kant. Den skarpa gränsen mellan naturen och torgytan förmedlar liksom byggnaden en tydlighet mellan byggt och icke-byggt. För att förstärka detta ytterligare är ursparningar gjorda i den gestaltade torgytan för at ge plats åt befintlig vegetation med fullvuxna tallar och lövträd samt för nya gröna ytor som relaterar till naturen i växtval och komposition.

Uppdrag: Inbjuden arkitekttävling 1:a pris 2012.
Beställare: Linköpings kommun.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén och Therese Lemos.
Samarbete: Marge Arkitekter.
År: 2012.

Majelden is a senior care, developed together with Marge Architects. The nature is the leading theme in the proposal. The terrain, cliffs, pines, deciduous trees, lingonberry sprigs and the potential view, give the site its grand qualities, both as a value visible from within the building and the possibility for stimulating outdoor activities. The design, placement and layout of the building is thereby chosen and planned to provide an optimized exchange between building and existing landscape, between outside and inside. To adapt Majelden to the scale of the surroundings, the building is divided into two divisions. Diverse directions are given to their volumes, which also vary in height, to optimize the connection to the terrain.

In approximation to the building, a more considered and assessable landscape is added. An adapted square in front of the building, supports necessary functions such as entrances, places for parking and turning facilities for unloading vehicles. The surface of the square is slightly sloping. An edge is created towards the existing landscape that drops from east to west. Together with the building, this sharp edge between the nature and the square conveys a distinction between the built and the non-built. To strengthen this further, additional cut-ins are made in the square to accommodate existing vegetation with mature pine trees and deciduous trees as well as new green areas which relates to the surrounding nature in both plant selection and composition.

majelden_LAND_2012_1majelden sit 120308.ai majelden_LAND_2012_3

majelden_LAND_2012_5majelden_LAND_2012_4majelden_LAND_2012_karta