Mariestad

Ett stadsplaneförslag för centrala Mariestads möte med Vänern som kan sammanfattas i en fråga: Hur ska Mariestad i framtiden möta Vänern? Tomten, en utskjutande udde i Vänern, relaterar inte bara till vattnet utan även till flera andra avgörande elementa i stadslandskapet. I en geografisk skala relaterar området till Vänerns vattenrum, den arkipelag som möter staden och landsbygden, som med sina öppna fält och tydliga dungar, alltid är närvarande. I en urban skala är det gamla Mariestads existens, vakande från sin kulle med kyrktorn och äldre hus, direkt avgörande för områdets fortsatta planering. Slutligen relaterar tävlingsområdet till en arkitektonisk skala som till sin karaktär blir tydligast i den historiska delen av Mariestad. Små, trånga gator med låga hus är här legio. Förslaget tar fasta på dessa tre skalor. Utgångspunkt är att i tre lägen, i tre band – bebyggelsebandet, evenemangsbandet och aktivitetsbandet – låta det nya Mariestad möta Vänern. Banden är olika till sin karaktär och i sin grad av intervenering men har det gemensamt att de tar sina utgångslägen i den existerande stadens struktur. Mer eller mindre tydliga befintliga sammanhang och rörelser ut mot Vänern förstärks i bandens längdriktning mot vattnet. Samtidigt skapas, mellan banden, intraband, nya relationer från vattnet in mot staden. Mariestad bringas närmre vattnet genom två olika riktningar, två motsatta riktningar som tillsammans samverkar till ett slutresultat: Mariestads nya samband med vattnet. De olika banden skapar sammantaget en varierad ny vattenfront mot Vänern med bostäder, verksamheter och parker, ett sammanhängande dynamiskt promenadstråk som en samlande länk mellan det gamla och nya. Mariestadstävlingen var för oss en idémässig förlängning av två stycken inlämnade Europantävlingar, en fortsatt undersökning av ett anpassbart stadsbyggande. Förslaget belönades med inköp.

Uppdrag:Öppen stadsplanetävling 2005. Inköp.
Projektgrupp: Anders Kling, Sofia Nylén, Alf Orvesten, Anna Englund, Jasmina Jovanovic Holm och Sunniva Viking.

A town-planning proposal for how Mariestad could “connect” to the lake Vänern. A range of different ideas and guidelines were brought forth regarding how the ongoing expansion of the town could incorporate and establish smart connections between the city and the lake. The Mariestad competition was a conceptual extension from two submittals to the Europan Competitions, where we continued our investigations in flexible urban construction. The proposal was awarded with a purchase.

Mariestad_LAND_2005_sektionMariestad_LAND_2005_planutsnittMariestad_LAND_2005_konceptMariestad_LAND_2005_AxoMariestad_LAND_2005_kajMariestad_LAND_2005_karta-01