Norra Länna Industriområde

Norra Länna Industriområde är idag ett 32 ha stort oexploaterat skogsparti intill Nynäsvägen. Land har på uppdrag av kommunen tagit fram ett gestaltningsprogram som är kopplat till detaljplan för Länna industriområde. Planen ger möjlighet för olika typer av industri- och småindustriverksamhet, handel med skrymmande varor, bilservice och kontor.

Arbetet med Industriområdet kommer att medföra stora ingrepp i den befintliga naturmarken. Förutsättningarna innebär en planering för stora byggnadsvolymer som kräver plana markytor. Gestaltningsprogrammet syftar mot att svara upp mot dessa krav samtidigt som området får en gestaltning som är tydlig, inbjudande och försöker utnyttja så mycket av de befintliga kvaliteterna på platsen som möjligt. En nyckelfaktor är att gestaltningen måste vara anpassad så att den inte hindrar en rationell användning av marken.

Gestaltningskonceptet bygger på tre delar; nivåhantering genom terrassering, utsparad naturmark och mänsklig skala.
Marken terrasseras upp med hjälp av gabionmurar där sprängsten från platsen återanvänds. Murarna hanterar även skyltning vid entréerna till tomterna. Mellan tomterna skapas gröna stråk som tar hand om dagvatten från tomterna. Terrasserna lutar med ett jämnt fall nedåt mot de gröna stråken. Ursparade naturmarksdelar återfinns i de lägen där projekterad höjdsättning så medger. Ursparningen styrs till visuella målpunkter i området och sker i hörnet av tomterna så att verksamheten inte påverkas. Gaturummet får en tydligt styrd utformning som bygger på stora vegetationssjok vilka skapar en inbjudande skala och hanterar dagvatten.

Uppdrag: Gestaltningsprogram.
Beställare: Huddinge kommun.
Projektgrupp: Anders Kling, Marta Wännman och Camilla Doms.
År: 2015.

Flygbild
Utskrift
Utskrift

Norra_Lanna_sektion_gata_LAND_2015_2

Norra_Lanna_sektion_Nivåhantering_LAND_2015

Norra_Lanna_utsnitt_skylt_LAND_2015

Norra_Lanna_Icon_karta_LAND_2015