Perstorpsparken – vid Drevvikens Strandpark

Farsta står inför en stor utveckling, stadsdelen skall dubbla invånarantalet och nya bostadsområden fokuseras mot sjöarna Magelungen och Drevviken. I samband med detta ska stadsdelens offentliga rum stärkas. Längs Drevviken finns idag vacker naturmark med höga ekologiska värden som del av en viktig ekbiotop. Denna naturmark har LAND varit med och utvecklat till nya parkrum och rekreationsstråk med Perstorpsparken och den intilliggande Drevvikens strandpark.

Perstorpssparken ligger på en höjd och karaktäriseras av befintliga ekbackar med fältskikt av ex vitsippor och inslag av trädgårdsrester samt mer plana delar med gräsytor och parkeringsytor. Parkeringsytan omvandlas till parkmark och den intilliggande förskolegården omlokaliseras med motsvarande areal för att skapa en ny kvarterspark med följande sociotopvärden: blomprakt, bollek, grön oas, naturlek, picknick, ro, vild natur, promenader, backåkning, samvaro, samlingsplats olika åldrar, stråk för boende.

Den topografiska naturmarken sparas och förädlas med tillägg av anlagda stigar samt lek som anpassas till naturen. Blomprakt i örtskiktet förfinas och spinner vidare på befintlig karaktär av ”trädgårdsrymlingar” i skogsmarken. De plana delarna tar sin huvudkaraktär i en större sammanhängande öppen gräsyta för bollek och picknick. En samlingsplats med långbord och möjlighet till grillning anordnas vid den sydöstra entrén.

Parkens stråk består av ett huvudstråk som löper genom parken från Ekebergabacken till den nya kvartersgatan och kopplar ihop parkens olika delar. Sekundära stråk skapas i ekbacken där befintliga stigar finns. En ny koppling skapas mot Drevvikens strandpark med nya trapplopp kring den gamla ekruinen vid Perstorpsvägen.

Uppdrag: Koncept, projektering
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm
Projektgrupp: Sofia Nylén, Alf Orvesten, Therese Lemos, Rebecka Rosén och Viktor Nilsson
År: 2015 – pågående