Sabbatsberg, Norrmalm

Projektet syftar till att utveckla Sabbatsbergsområdets starka kulturhistoriska karaktär och koppla ihop parkmiljön med Vasaparken. Området har en tydlig institutionsprägel med byggnader från skilda epoker som omges av äldre parkträd. Miljön innan omvandlingen var splittrad på grund av stora hårdgjorda ytor i form av tillfartsvägar, parkeringar och angöringsytor. Vid omvandlingen lades stor vikt vid inhämtade av historiskt material. Gestaltningsgreppet tar sin utgångspunkt i karaktären ”kulturbyggnader i park”. Detta renodlas genom en minimering av de hårdgjorda ytorna samtidigt som gräsytorna utökats i storlek och bildar ett gemensamt golv mellan husen. En renodling av parkrummet lyfter fram de kulturhistoriskt värdefulla byggnadernas egenart. Kraftiga slänter har modulerats om i syfte att tydliggöra parken som ett sammanhållet parkrum. Gårdsbildningar har framhävts genom att de stensatts i ett gemensamt tema med friser som omgärdar husen. Glemmes terrasser har fått en större dignitet genom fler anslutande gångvägar och förtydligats som fondmotiv från Torsgränd. Som en clou i projektet har ett gångstråk byggts, vilket består av granithällar i gräsytan som förbinder Katarinahusets västra sida med fattighusets gamla gårdsplan.

Uppdrag: Program och Systemhandling.
Beställare: Stockholms stad.
Projektgrupp: Anders Kling och Anders Falk. Projektet genomfördes under anställning hos Grontmij.
Byggår: 2010.

Buildings from varying eras surrounding older park trees depict the institutional Sabbatbergs area. Prior to the transformation, the area was characterized by docking areas, parking and access roads. The essence of this project is to maintain the architectural history and develop the character of antique buildings in a park environment. This is achieved by minimizing the paved surfaces and adding a large grass creating a coherent surface between the buildings. Landscaping of substantial slopes has created a cohesive park character. Courtyards are illuminated with paved friezes in a common theme. The finishing touch is a walkway with granite steps depressed in the lawn, connecting the old poorhouse and the old house of Katarina.

Sabbatsberg_LAND_2010_1Sabbatsberg_LAND_2010_2Sabbatsberg_LAND_2010_3Sabbatsberg_LAND_2010_5