Sätradalsparken

Sätradalsparken är en omtyckt stadsdelspark centralt belägen intill Sätra centrum i stadsdelen Skärholmen i Stockholm. 2018 var parken i behov av upprustning och LAND fick i uppdrag att ta fram programhandling och bygghandlingar för upprustningen. Arbetet grundade sig i en medborgardialog som pågick under hösten och vintern 2018 till 2019.

Sätradalen var fram till 1960-talet ett agrart landskap med åkrar, ängar och skogspartier där Sätra gård låg öppet och synligt. Byggnationen av stadsdelen Sätra påbörjades 1964 i samband med att tunnelbanans röda linje växte väster ut. Sammanlagt tog det fyra år att bygga Sätra och Sätradalsparken planerades som ett grönt stråk genom stadsdelen och områdets stora stadsdelspark.

Ursprungligen bestod Sätradalsparken av stora sammanhängande gräsytor, blomstergård, barnhage, plaskdamm, stängselomgärdad bollplan (en sk. kaninbur) och lekplats. Blomstergården samt plaskdammen (även kallad ”Plagen”) hade golv av rött marktegel och på den asfalterade lekplatsen fanns en stor markmålning föreställande ett Yin och yang -tecken.

På nittiotalet rustades parken och i samband med detta genomfördes en medborgardialog. Plaskdammen fick ett ansiktslyft och det är vid detta tillfälle parkens bågformer och lusthus tillkommer. På 2000 rustas parken åter och lekplatsen med skeppstema tillkommer.

Sätradalsparken är till sin form rektangulär och relativt plan, i de norra delarna finns naturmark med tallskog på hällarna och inslag av ek. Den långsträckta parken omges av flerbostadshus med 1 till 4 våningar, vilka vänder sig mot parken. Framför husen finns en remsa av förgårdsmark vilken de boende nyttjar för odling mm. Trädrader, skogsdungar och större solitärer skapar en grön struktur kring parken. Parken består av finpark, en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor. Låga välklippta häckar och klotlönnar ramar in den anlagda delen av parken.
Mycket av parkens befintliga rumslighet behålls vid upprustningen men stärks och öppnas upp på strategiska ställen. Nya öppningar ger en sammanhängande planlösning – parkrum som tidigare legat vägg i vägg läggs i fil. Grusplanen/kaninburen minskas i yta och kopplas till lekplatsen och resten av parken genom ett nytt rum, ett parktorg. Skifte i markmaterial, avsmalningar och nivåskillnader skapar inre gränser och rum.

AKTIVITETSPLATSEN – ETAPP 1
Området med grusplanen, den sk. ”kaninburen” har tidigare avskärmats från resten av parken med höga buskage och nätstängsel. En asfalterad gång- och cykelväg med omgivande gräsytor delade också av denna del av parken från resten.

När parken rustas görs grusplanen om till en aktivitets- och mötesplats, med en bana för klättring, parkour och häng, liksom utegym och sittmöbler. Ytan får också en multisportyta med mål, bollplank samt basketkorg. Vintertid kan ytan spolas till skridskobana.

Mellan aktivitetsparken och lekplatsen anläggs ett parktorg att röra sig fritt över. Parktorget rymmer funktioner som scen, sittplatser, blommande träd samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter. De nya parkrummen ramas in med klippta häckar och trädrader liksom övriga rum i parken.

Uppdrag: Program och projektering samt Medborgardialog.
Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles.
Projektgrupp: Tora Bärnarp, Katrin Svensson, Camilla Doms.
Samarbeten: Tyréns (belysning), Skärholmens och stadsdelsförvaltning (dialog).
År: 2018 – 2019.
Byggår: 2019 – (etapp 1).