Sjödalsparken, Huddinge

Lite hemligt ligger den populära Sjödalsparken placerad bakom Huddinge centrum. Parken är Huddingebornas gröna lunga och vardagsrum, här rör man sig dagligen och på helgerna man möts i parken för picknick och samvaro. Under årets gång arrangeras ett stort antal aktiviteter, här finns bl.a valborgsfirande, Huddingedagarna, Huddinge jazz och blues, midsommarfirande och Friskis och Svettis.

Huddinge är en stor natur- och parkrik kommun men den har fram till idag saknat en stadspark. I samband med utvecklingen av Huddinge centrum fattades därför beslut om den populära Sjödalsparken med sitt strategiska läge invid Huddinge centrum skulle rustas och uppgraderas till Huddinges huvudsakliga stadspark, ”En riktig finpark med rikt och varierat innehåll och stora upplevelsevärlden”.

Hela centrala Huddinge är byggt på gammal sjöbotten och i marken finns spår av det landskap som platsen en gång tillhört i form av mäktig lera. Innan Huddinge centrum exploaterades var platsen där Sjödalsparken ligger åkermark och genom åkerlandskapet rann Fullerstaån i öppet dike. Någon gång på 50-talet kuverterades Fullerstaån och en viktig länk i Huddinges omfattande vattensystem gömdes för allmänheten.

Ambitionen med gestaltningen av Sjödalsparken är att lyfta fram och ta tillvara resursen av det naturliga vattendraget som fanns gömt under parken. Förslaget utnyttjar parkens grundstruktur och insatserna fokuserar huvudsakligen på att förbättra befintliga kvaliteter och addera nya där möjlighet finns. Förslagets bärande idé är parkens två rumsliga sekvenser, landskapsparken och folkparken.

Landskapsparkens idé bygger på att synliggöra Fullerstaån. Genom att pumpa upp åvatten och leda det genom parken i ett system av rännor och uppsamlingsplatser adderas nya biotoper, lekvärde, ett lager av sinnlighet och inte minst en förståelse för vattnets förekomst under parken. Den väst-östliga sekvensen hämtar inspiration från den traditionella folkparken. Här ryms entrérummet, finparken, scenen, picknickytor och fruktträdgården. Projektet syftar emot att skapa stora ekologiska värden, inte minst genom vattnet men även anläggande av ängsytor, olika busk- och trädskikt samt hantering av dagvatten från Huddinge centrum. Projektet har fått ett stort stöd av Boverkets fond ”grönare städer”.

Uppdrag: Program och projektering för ny stadspark.
Beställare: Huddinge kommun, Camilla Fransson.
Projektgrupp: Anders Kling, Clara Eckersten (i programskedet), Camilla Doms, Emilia Molin och Helena Guiu Cervera
Samarbete: Michael Hallbert (belysning), Robert Jönsson och Peter Ridderstolpe (WRS, Yttre VA), Eva Åberg (byggledning) samt Greens Anläggning AB.
Yta: 4 ha
År: 2018-2020
Byggår: 2020-2021

Drönarfoto: Björn Bergman
Övriga foton: Ulf Lundin