Slakthuset – Bostadsgårdar i Kvarter M

Kvarter M i Slakthusområdet har två bostadsgårdar som kan nås från Slakthusgränds förlängning och Livdjursgatan. Från dessa gator avgränsas gårdarna med grindar och spaljéer med synlig grönska bakom. Gårdarna kopplar också via en portik från Kylhusgränd och via fickparken från Hallgränd.

Gårdarna gestaltas med mjuka linjer och tilltagna planteringar. Möjlighet till vistelse skapas genom sittgrupper och lekobjekt. Gårdarna fungerar som hemtrevliga passager till och från bostaden och blir blickfång från uteplatser och fönster. Icke underbyggda partier nyttjas för plantering av ett stort träd per gård. Trädet blir ett karaktärsskapande inslag och motverkar även insyn mellan lägenheterna/balkongerna. Den nordvästra gården får en lugnare trädgårdskaraktär med ett porlande vattenspel. Den sydöstra gården blir mer öppen och aktiv med lekredskap och klippt gräsyta. Portikerna nyttjas för cykelparkering och nedkast för sopor. Kvarteret har också gemensamma takgårdar och terrasser med gemensamhetslokal samt möjlighet till odling och vistelse.

Friserna mot omgivande gator planteras där möjlighet finns med robust, gärna vintergrönt växtmaterial som bas. Gröna väggar i form av klätterväxter förekommer vid fickparken samt mot Slakthusgränd. Planteringarna avgränsas med stålband i cortén i varierande höjder mellan 50 – 450 mm. Utanför lokaler kan frisen utgöras av upphöjd planteringslåda som delvis kan täckas med träsitsar för sittmöjlighet.

Dagvattenhantering
Takvatten samlas i öppna rännor närmast fasad. Dessa platser ligger till stor del under balkonger och är svåra att nyttja till annat. Vattnet leds sedan via planteringarna till underjordiska magasin. De stora träden som planteras i de icke underbyggda delarna får skelettjordar som också nyttjas som dagvattenmagasin. Även under och utmed friserna mot gator anläggs magasin som tar hand om kvarterets takvatten.

Uppdrag: Samrådsmaterial för detaljplan
Beställare: Svenska hem i Bromma
Projektgrupp: Tora Bärnarp, Camilla Doms, Therese Lemos
Samarbeten: Andrén Fogelström (Struktur och byggnader)
År: 2018 – pågående