Sundbybergs torg

I den södra delen av Sundbybergs centrum pågår stora förändringar av stadsbilden med ombyggnader och tillbyggnader av hela kvarter. I samband med dessa omdaningar ställs nya krav på det offentliga rummet vilket har legat till grund för uppdraget att ta fram ett koncept för Sundbybergs torgs utveckling. I konceptskissen definieras Sundbybergs torg som en större torgbricka som även innefattar intilliggande Kv. Plåten och Kv. Banken.

Marken hanteras som en sammanhållen bas av smågatsten av olika valör. Ett antal platsbildningar längs med Landsvägen får uppgiften att utgöra målpunkter och blickfång samt hantera en mänskligare skala i det stora gaturum som Landsvägen utgör. Med omgivande byggnaders inslag av corténstål som utgångspunkt skapas stora, pentagonformade, upphöjda planteringsytor och långa bänkband i samma material. Planteringarna ger platserna en grönare karaktär. Den skevade pentagonformen återkommer även i form av flyttbara planteringsurnor tillverkade av corténstål.

Arkitekt: LAND genom Sofia Nylén, Anders Kling, Lisa Hellberg och Therese Lemos.
Beställare: Sundbybergs stad
Uppdrag: Konceptskiss för Sundbybergs torg, gestaltning av plats vid Kv. Plåten samt gestaltning och projektering av mark vid Kv. Banken.

In the southern part of central Sundbyberg, the cityscape is going through major transformations with redevelopment and extensions of entire blocks. In connection to these transformations, there are new demands on the public spaces. These demands have been the basis for the project to develop a new concept for the development of the square in Sundbyberg. The concept outline define Sundbyberg’s square as a part of a larger square configuration which also include the adjecent blocks Kv. Plåten and Kv. Banken.

The ground is managed as a coherent base of small cobblestones with different color tone. A number of site formations along the road Landsvägen constitute as destinations, eye appeal and the addition of a human scale in the vast street scene that Landsvägen compose. With the starting point in the surrounding buildings’ façade element of corten steel, large pentagon shaped, raised planting beds are created along with long ribbon-benches in the same material. These plantings add a greener character to the sites. The skewed pentagon shape reappear in the form of movable planting urns made of corten steel.

Sundbybergs_torg_LAND_2012_2014_planSundbybergs_torg_LAND_2012_2014_perspektiv_2

 

land1 land2 land3

 

 

Sundbybergs_torg_LAND_2012_2014_karta