Swedbanks huvudkontor, Sundbyberg

Swedbank öppnar sitt nya huvudkontor i Sundbyberg i juni 2014. Byggnaden är ritad av 3xN, Köpenhamn. Trots bankens höga säkerhetsrutiner är marken utformad för att vara en inbjudande del av staden. Platsen består av en bearbetad yta av svensk diabas, ett material som är genomgående både interiört och exteriört. I de hårdgjorda ytorna finns stora utskurna planteringsytor utformade med stora sjok av högväxta perenner samt rikligt med lökväxter. Detaljer i projektet är utförda i en kombination av diabas, trä i form av azobé samt galvat och rostfritt stål. Materialval och färger samspelar med byggnaden för att skapa en helhet. Samarbete mellan arkitekt och landskapsarkitekt har varit en avgörande aspekt.

Samordning har skett med Sundbybergs stad som parallellt med uppförandet av Swedbanks nya huvudkontor har rustat omkringliggande gator. Gestaltningsprinciperna för den offentliga marken i Sundbyberg är även de framtagna av LAND Arkitektur. Gatorna kring Swedbank följer dessa principer som bygger på att den offentliga marken i Sundbyberg består av en väv av gator, små torg och parker. Dessa utformas som en bas i staden med ett enhetligt uttryck som skall hålla över tid. Genomgående material är smågatsten som kombineras med asfalt och sågad smågatsten för att uppnå tillgänglighetskraven. I denna väv skapas sedan en serie av platser som har ett gemensamt formspråk men kan variera i storlek, materialitet och funktion. Dessa skall även kunna ändras över tid beroende på den tidsanda de verkar i. Tillägget med Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg har ambitionen att bli en ny sådan plats i staden.

Arkitekt: LAND genom Sofia Nylén, Lina Andersson, Therese Lemos, Alf Orvesten.
Beställare: Humlegården Fastigheter AB genom Daniel Markström
Uppdrag: Koncept, program och projektering.
Byggår 2013-2014

swedbank_LAND_2013_2014_plan

swedbank_LAND_2013_2014_10

  swedbank_LAND_2013_2014_karta