Trängkåren, Kungsholmen

Kv Trängkåren genomgår just nu stora förändringar. Det gamla tidningskvarteret med den klassiska DN skrapan från tidigt 60-tal utvecklas från ett slutet industrikvarter till ett för offentligheten öppet kvarter där två korsande gångstråk passerar genom kvarteret. De två stråken kopplar kvarteret till sin omgivning. Stadsdelen genomgår även den en transformation till mer tät innerstadsmiljö med flera nya bostadshus i kvarterets närmiljö.

Ett stråk med nord-sydlig riktning och ett med öst-västlig utgör nya gångpassager genom kvarteret. Platser skapas längs stråken med tyngdpunkt i parken och vid den nya entrén till gallerian. Den i dag ”gömda” parken öppnas upp för allmänheten och stödjs av kaféer och annan service. Med förändringarna erbjuds nya mötesplatser i stadsdelen där parkmiljön ingår som ny attraktiv vistelseyta. En slags fickparksmiljö, en rumslighet som inte är så vanlig i Stockholm.

Projektet genomför i en serie byggetapper där två av fyra etapper nu är färdigställda. Delar av stråken är byggda med platsgjuten betong och en detaljering av infällda skifferytor. Ett naturstensmaterial som ansluter till de befintliga beläggningsytorna i parken. Parken har anpassats till nya funktioner och har re vitaliserats med nytt växtmaterial.

Arkitekt: Alf Orvesten, Therese Lemos, Lisa Hellberg och Tora Bärnarp
Beställare: Fabege
Uppdrag: Program och projektering
Status: 2014 –

illplan parken
land_trangkaren_dn_skrapan
Land_arkitektur_Trängkåren_3Land_arkitektur_Trängkåren_1

trangkaren_land_2013_karta-01