Välkummen haim – GotlandsHems nya huvudkontor

Platsen för Gotlandshems nya huvudkontor ligger i gränsen mellan stad och landsbygd. De angränsande bostadshus som håller på att växa fram knyter platsen till Visbys innerstad. Österut glesnar bebyggelsen i övergången till det omgivande landskapet – ett landskap som domineras av en öppen himmel, låga bryn, solitära lövträd och ängsytor. Den kringbyggda gårdstypologi som är grunden i förslaget har sin utgångspunkt både i Visbys innerstadsgårdar och i jordbrukslandskapets gårdsbildningar.

I vyer från det omgivande öppna landskapsrummet tecknar sig gavelmotiven på de nya byggnaderna och minner om jordbrukslandskapets ekonomibyggnader. Huvudbyggnadens volym sträcker ut sig längs Greta Arwidssons gata och definierar gaturummet och entrésituationen. Bottenvåningarna är uppglasade och tillåter blickar in på gården.

Gården utgör platsens hjärta och är en nod för alla delar av verksamheten. Den består av tre delar och är gestaltad för flexibilitet i användning under hela året. Torgytan är en hårdgjord mångfunktionell yta som skapar en länk och passage för fotgängare över tomten. Trädgården utgör en grön vindskyddad oas med vistelseytor och sittbara trappor. Terrassen fungerar som en förlängning av kontorsmiljön och kan även nyttjas som odlingsplats för de som arbetar och bor i kvarteret.

Förslaget tilldelades förstapris i en inbjuden projekttävling:

”Välkummen haim svarar väl mot de högt ställda kraven i tävlingsprogrammet och med dess tydlighet ser juryn i detta förslag morgondagens allmännytta, en plats för alla, ett nav som rymmer social samvaro och en känsla av att vara välkommen hem!

Gestaltning och samspel med omgivningen Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen. Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.”

Här finns hela juryutlåtandet att läsa samt förslaget i sin helhet.

Uppdrag: Prekvalificeringen (utvald till en av fyra arbetsgrupper) – Inbjuden projekttävling, 1:a pris
Beställare: GotlandsHem
Projektgrupp: Alf Orvesten, Camilla Doms, Siri Allard
Samarbete: In praise of Shadows Arkitektur tillsammans med Waugh Thistleton Arkitekter
År: 2020 –