Varvsstaden, Malmö

LAND har i samarbete med Marge arkitekter och Tyréns lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden i Västra Hamnen, Malmö. Varvsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt i Malmö där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel.  Kockums var i över 100 år Malmös industriella hjärta med avgörande betydelse för stadens utveckling. Nära sundet och mitt i staden ombildas det nu till en attraktiv och hållbar stadsdel med unika värden. Ett sinnligt och integrerat förhållande mellan befintlig och nyskapad bebyggelse skapar en unik stadsdel med spännande variationer i skalor och stämningar. I Varvsstaden skapas både intima och kontemplativa gröna rum likaväl som öppna och aktiva urbana parker. Townhouses vid kajpromenader paras med en större märkesbyggnad i fonden av den stora varvsplatsen och hamnbassängens öppna vattenrum. Stråken kantas dels av historisk bebyggelse, dels av nyskapade mer intima boendemiljöer. Huvudstråken, den storslagna Varvsplatsen och äldre industrihallar öppnar sig för ett varierat shoppingutbud. Barn och unga får en stark koppling till områdets identitet när skolor och förskolor får ta plats i före detta industribyggnader.

Uppdrag: Parallellt uppdrag.
Beställare: Malmö stad
Projektgrupp: Alf Orvesten, Anders Kling, Marta Wännman och Rebecka Rosén.

Sektion A-A_2

Varvsstaden_LAND_2013_Illustration_VarvsplatsenVarvsstaden 1 1000 varvsplatseniso_existerande_bebyggelseVarvsstaden_LAND_2013_Illustration_KanalenVarvsstaden_LAND_2013_Illustration_TraversparkenVarvsstaden 1 3000Varvsstaden_LAND_2013_sektion_2Varvsstaden_LAND_2013_karta-01