Vikskolan

Den nya utemiljön för Vikskola relaterar till platsens karaktär med sina öppna ängsmarker som sveper mellan strödda åkerholmarna i landskapet. Förslaget har sin bas i platsens befintliga topografi och vegetationshantering och landskapets beståndsdelar återanvänds i gestaltningen för att strukturerar platsen och ger en enkel ram med varierade lekvärden och rumsligheter. En förutsättning i arbetet med utemiljön för Vikskolan var att relatera dess innehållet till ”Riktlinjer för förskola och grundskola avseende lokaler och utemiljö”. Förslaget beskrivs därför via en serie diagram som svarar mot de lekvärdesfaktorer som tagits fram av Malmö stad.

Uppdrag: Programhandling.
Beställare: Upplandsväsby kommun, Anna Hedström.
Projektgrupp: Alf Orvesten, Lina Andersson och Camilla Doms.
Samarbete: Marge Arkitekter.
År: 2017.

 

Vikskolan_landarkitektur_2017

 

Vikskolan_landarkitektur_20172

 

 

Vikskolan_landarkitektur_2017_koncept

 

170322 Studieresa

 

 

Vikskolan_landarkitektur_2017_lekvärdesfaktorer
Vikskolan icon karta