220608 / Vinst i Väsjö Torg

Vi är så glada att kunna meddela att LAND Arkitektur tillsammans med Magnolia Bostad och Fritzell & Pantzar har vunnit möjligheten att fortsätta utveckla vårt förslag för två nya bostadskvarter i Väsjö Torg i Sollentuna kommun.

Förslaget grundar sig i en gestaltning som förespråkar småskalighet och identitet, med hög detaljeringsnivå och fasader i trä. Projektet har stort fokus på hållbarhet och sociala möten, bland annat innehåller ett av kvarteren en generös samlingslokal som ska kunna nyttjas av boende från hela området. Gårdsutformningen grundar sig i en idé om att låta naturen flytta in på gårdarna, både för att förstärka platsens identitet men också för att gynna den biologiska mångfalden och dagvattenhanteringen. Stråk och samlingsplatser förläggs på bryggor i trä, som landar i generösa, frodiga planteringar med ett lokalt arturval.