200317 / Välkommen Siri

Varmt välkommen Siri! Siri kommer senast från SLU Alnarp och kommer att praktisera hos oss under våren 2020.

200312 / Upprustningen av sjödalsparken har påbörjats och magnolia har flyttat

I samband med omläggningen av ledningar i Sjödalsparken i Huddinge har den stora magnolian fått flytta. På bilden ser ni den på sin nya plats i parkens sydöstra del. Omläggningen av ledningarna är startskottet för upprustningen av parken. HÄR kan ni läsa mer om parkupprustningen och LANDS gestaltning.

200221 / Kvarteret Stenhöga nomineras till Kasper Salin

Kvarteret Stenhöga i Solna, där LAND ritat utemiljö och Tham & Videgård husen, nomineras till Kasper Salin-priset. LANDs uppgift i projektet har varit att sy ihop hela kvarter vilket innehåller både befintliga och nya byggnader i en gemensam landskapsgestaltning samt tydligt öppna upp kvarteret mot anslutande gatumark.

Så lyder juryns motivering till nomineringen:

Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala. Att röra sig genom kvarteret blir på så sätt behagligt och trivsamt. Byggnadernas fasader i ljust tegel har murats på plats med stor hantverksskicklighet och med genomarbetade, eleganta detaljer i exempelvis entrépartier och fönsternischer. En större huskropp i två volymer bryts skickligt ned i enheter, dels för att skapa fler hörnlägen och goda ljusförhållanden för inre arbetsplatser, dels för att få ett antal större takterrasser och utblickar. Alla tak nyttjas konsekvent. De tillgängliggörs och ger på ett okomplicerat sätt stor kvalitet till brukarna.

 

200214 / LAND skissar på plats i Kista

Igår var vi ute på plats och testade gestaltningen i KV. ODDE i Kista. Aktiviteten att testa och gestalta på plats är en dela av LANDs arbetsmetod. I projektet LAND SKISSAR PÅ PLATS – TROLLDALEN och LANDSKAPSLABBET 1:1:100 berättar vi mer om varför vi arbetar på detta sätt.

200204 / Fortsatt arbete i Elinelund

Vi kan stolt meddela att team Brunnberg & Forshed och LAND fått i uppdrag att göra en bearbetning av strukturskissen för Elinelund etapp 3 vid Limhamns kalkbrott i Malmö!

Så skriver bedömningsgruppen om förslaget Elinelunds gårdar:
Bedömningsgruppen uppskattar hur teamet i flera omgångar bearbetat förslagen till att bli den stadsstruktur som landar väl på platsen. Kvalitéer så som stora kvarter, bebyggelsen skala, varierad gatustruktur och bevarandet av den gamla vägen som ”piskrappet” genom området är några av förslagets många kvalitéer. Den gröna strukturen är genomtänkt och sammanhängande. Den, tillsammans med placering av skolan och besökspaviljongen ger stora kvalitéer även till ett större område. Förslaget går att bearbeta både vad gäller skala, typologier och rum med förslagets kvalitéer i behåll. Entrén in i området söderifrån hanteras på ett fint sätt.

200131 / Fördjupad programhandling för Gågator i Biblioteksstan

Biblioteksgatans tvärgator, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan är idag reglerade som gågator men utformade för biltrafik vilket gör att de inte upplevs som gågator. LAND har fått i uppdrag ta fram ett fördjupat program för att utveckla dessa gågator i Biblioteksstan.

Till grund för uppdraget ligger beslut från Trafiknämnden för att förbättra för fotgängare i området. Förutom en rad redan genomförda trafikåtgärder finns önskemål från Stockholm Stad och Fastighetsägare om att rusta upp gatumiljöerna så att kvaliteterna för fotgängare stärks.

200122 / Skissande i Akalla by

Arbetet med program och projektering vid Akalla by fortsättet. LANDS uppdrag är att utforma en  kompletterade lekmiljön i den känsliga kulturminnesmärkt gårdsmiljön.

200116 / Nytt jobb i Brunn

Just ni skissar vi fram utemiljön till ett nytt vård och omsorgsboende i Brunn på Ingarö. Uppdraget är en markanvisningstävling och ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter.

200108 / Tillbaka på kontoret

Från och med idag är vi tillbaka på kontoret, god fortsättning!

191219 / God Jul och Gott Nytt år!

Det lackar mot jul och nyår! Vi på LAND kommer att ta ett uppehåll mellan den 20/12 – till den 8/1 och vill önska er en god jul och ett gott nytt år, vi ses i nästa decennium!