200221 / Kvarteret Stenhöga nomineras till Kasper Salin

Kvarteret Stenhöga i Solna, där LAND ritat utemiljö och Tham & Videgård husen, nomineras till Kasper Salin-priset. LANDs uppgift i projektet har varit att sy ihop hela kvarter vilket innehåller både befintliga och nya byggnader i en gemensam landskapsgestaltning samt tydligt öppna upp kvarteret mot anslutande gatumark.

Så lyder juryns motivering till nomineringen:

Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala. Att röra sig genom kvarteret blir på så sätt behagligt och trivsamt. Byggnadernas fasader i ljust tegel har murats på plats med stor hantverksskicklighet och med genomarbetade, eleganta detaljer i exempelvis entrépartier och fönsternischer. En större huskropp i två volymer bryts skickligt ned i enheter, dels för att skapa fler hörnlägen och goda ljusförhållanden för inre arbetsplatser, dels för att få ett antal större takterrasser och utblickar. Alla tak nyttjas konsekvent. De tillgängliggörs och ger på ett okomplicerat sätt stor kvalitet till brukarna.