Karlsvik – Drevvikens Strandpark

Farsta står inför en stor utveckling. Stadsdelen skall dubbla invånarantalet och nya bostadsområden fokuseras mot sjöarna Magelungen och Drevviken. I samband med detta ska stadsdelens offentliga rum stärkas. Längs Drevviken finns idag vacker naturmark med höga ekologiska värden som del av en viktig ekbiotop samt livsmiljöer för groddjur. Denna naturmark har LAND varit med och utvecklat till nya parkrum och rekreationsstråk. Området för Drevvikens strandpark innefattar delarna Karlsviks strand och Klockelund samt det intilliggande Perstorp vars park kopplas till strandparken.

Drevvikens strandpark är del av ett större rekreativt samband. Den placerar sig i skärningspunkten mellan två viktiga rekreativa stråk; Farstastråket som förbinder Magelungen med Drevviken via Farsta centrum samt den en mil långa strandpromenad som går mellan naturreservaten Flaten och Ågesta. Drevvikens strandpark utvecklas med utgångspunkt i de höga natur- och kulturvärden som finns i området. Parkens olika delar kopplar mot befintliga kvaliteter och värden.

I Karlsviks strand byggs ca 750 nya bostäder, med plats för ca 1500 boende. LAND har varit del i framtagande av den nya strukturplanen samt tagit fram gestaltningsprogram för den allmänna platsmarken. Under processen har vi vid många tillfällen varit på plats i projektområdet vid Drevviken för att förstå den komplicerade terrängen. Vi har även skissat på plats för att föreslå lägen för stråk och platser som sedan inmätts digitalt. En viktig del av strukturplanearbetet har varit att se till att stråk, parker och torg kopplar tydligt till varandra och att de har en tillräcklig storlek för vad de planeras innehålla.

Strandparkens stora målpunkt, det idag redan välbesökta friluftsbadet Hökarängsbadet, ligger i Karlsviks strand. Badet kommer man till via Farstastråket. Stråket föreslås sidoordnas söderut intill bergets fot, parkeringsplatsen omlokaliseras och nya aktivitetsytor förläggs i badets norra del intill vassen för att frigöra ett öppet gräsrum med siktlinjer mot sjön och badplatsen. Balansen mellan öppna, plana gräsytor, mer programmerade delar och bevarad naturmark har varit en utmaning genom hela projektet.

Strandparkens strandpromenad mot Klockelund går via parkrummet ”Bryggparken”. Här finns en befintlig bryggpromenad strandlinjen och i sluttningen ovanför tillkommer parkmark som tidigare varit en del av ett campingstugeområde. Minnet av campingstugorna lever kvar med nio ”stugplatåer”, offentliga små programmerade platser med sparade trädgårdsrester och utblickar över sjön.

Karlsviks strand innehåller även parkdelarna Folkparken, ett nytt parkstråk som går i en befintlig dalgång mellan det kulturhistoriskt intressanta campingstugeområdets två höjder. I mitten finns en samlande plats som nu blir offentlig med dansbana och grillplats. En mindre kvarterslek förläggs vid bostäderna samt skolan.

Vid Ågesta Brovägs förlängning får området ett nytt torg, Karlsviks torg. Torget får en fond av den dramatiska bergväggen som är ett tydligt landmärke redan idag. Materialiteten tar inspiration från omgivningen med sten, tegel och tall. I mitten placeras ett vårdträd i form av en ek samt ett samlande vattenspel.

Uppdrag: Koncept, gestaltningsprogram som del av planprocess
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Stockholm
Projektgrupp: Sofia Nylén, Rebecka Rosén och Diana Holmbom
Samarbeten: Landskapslaget (strukturplan), Ramböll/Sweco (gata)
År: 2015 – pågående