Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes 1998 efter en idé av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ulf Lindahl i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår. Arboretet är en liten park med en stor artrikedom beläget i anslutning till Judarskogens naturreservat.

Arboretet ligger alldeles intill Åkeshovs tunnelbana i Bromma i Stockholm och är ett utflyktsmål för allt från entusiaster till förskoleklasser men också ett stopp för de närboende på hund- eller kvällspromenad.

2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förslag till upprustning av arboretet som efter anläggandet närapå glömts bort och förfallit. I uppdraget ingick att se över platsen i sin helhet och göra arboretet mer inbjudande. Det behövdes kompletteras med väderskydd och sittplatser, addera pedagogiska inslag, förstärka befintlig entré och kopplingen till Judarskogens samt utveckla trädbeståndet på platsen.

I LANDs nya gestaltning av arboretet välkomnas besökaren genom en portik med informationsskylt. Här kan besökaren läsa om parken, dess historia och arboretets alla träd. En slingrande gångväg leder sedan besökaren vidare genom anläggningen där man kan upptäcka olika platser och uppleva exotiska och inhemska träd längs vägen. Gångstråket leder så småningom ut i Judarskogens naturreservat.

Genom hela parken löper små informella stigar där man kan upptäcka platser och nya träd och grupperingar av stockar och sten utgör ett lekfullt inslag eller platser för att vila sig en stund. I arboretets mitt finns en ny samlingsplats med ett väderskydd och ett generöst långbord för små och stora sällskap.

Parken är varierad och har 6 delar som skiljer sig åt i karaktär och rumslighet. I varje del finns olika trädarter, markvegetation av buskar, lökar och perenner. Det finns allt från intima rum till öppna gräsytor för olika aktiviteter och vegetationen skapar en rik upplevelse med stora årstidsväxlingar.

Utifrån det ekologiska perspektivet är Åkeshovs arboretum är välkommet tillskott. Träden, örter, buskar och lökväxter främjar de pollinerande insekterna och fågellivet. Tillsammans med samlingarna av stockar, så kallade faunadepåer, ges förutsättningar till ett mer varierat insektsliv och att den biologiska mångfalden på platsen ska öka.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Trafikkontoret Stockholm stad, Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Projektgrupp: Alf Orvesten, Katrin Svensson, Viktor Nilsson, Helena Guiu
År: 2019 – 2021