Telefonplan

Telefonplan genomgår stora förändringar. Under de senaste 10 åren har området fått ett nytillskott på 1500 bostäder och fler än över 4000 nya lägenheter hanteras i aktuell planering. Denna förändring ställer krav på utformningen av det offentliga rummet. Nya parker och platser måste tillskapas för att möta behovet hos den ökande befolkningen och gator och stråk behöver nyanläggas och justeras för att ta hand om nya och ändrade flöden. LAND har löpande under flera år hjälp Stockholm stad att ta fram strategier för hur detta arbete ska gå till. Rapporten har tagits fram tidigt i processen vilket inneburit att den kunnat förankrats löpande mot stadens olika instanser och även mot stadsdelen.

Förtätningarna som planeras vid Telefonplan har en hög exploateringsgrad. De offentliga ytorna inom respektive detaljplan är små och utmaningen här kommer att vara att utveckla små högkvalitativa offentliga rum som kan klara stora mängder besökare. Anläggandet av större offentliga platser och parker kommer därmed behöva ske utanför aktuella detaljplaner. Utmaningen ligger i att hitta lämpliga platser som lätt kan kopplas på befintliga flöden. Dessa platser anpassas till en övergripande programmering för hela området och till en svårtillgänglig topografi.

Vårt arbete med Stockholm stad har pekat ut platsen för en helt ny stadspark mellan Hägerstensåsen och Telefonplan. Strategin föreslår utvecklade stråk och gator som kopplar ihop platser och stadsdelar och tillskapandet av ett finmaskigt nät av mindre offentliga platser.

Uppdrag: Strategidokument.
Beställare: Stockholm stad.
Projektgrupp: Anders Kling, Lina Andersson och Clara Eckersten.
År: 2014 –

Telefonplan_Gångplan_Skiss_Land_Arkitektur
Telefonplan_Gångplan_plan_Land_Arkitektur
Telefonplan_Gångplan_nya parker och flöden_Land_Arkitektur
Telefonplan_Gångplan_parkstruktur_Land_Arkitektur
Telefonplan_Gångplan_sammanfattning_Land_Arkitektur
Telefonplan_iconkarta_LAnd_Arkitektur_2017