Vårbergstoppen – Äventyret/Sagoskogen

Vårbergstoppen är en av Stockholms konstgjorda toppar och ett omtyckt rekreationsområde i Vårberg, Skärholmen. Området är utpekat som Stockholms nya Stadspark när förtätning sker i stadsdelen. LAND har ansvarat för parkens nya lekplats.

Lekplatsen ligger vid den nya centrala parkentrén och har två teman som förhåller sig till det befintliga landskapet, Äventyret och Sagoskogen. Via dialog har LAND tagit emot idéer från barn som använder parken idag.

Äventyret byggs i en av Vårberstoppens slänter, här är fokus på rörelse och motorik. Trätrappor, platåer och klätternät binder samman olika lekstationer, bland annat Stockholms längsta rutschkana!

Sagoskogen förläggs till brynet av en liten skogsdunge med berghällar i det angränsande naturliga landskapet. Skogens befintliga karaktär och funktion som lekplats bevaras och förstärks. Material från platsen som tas till vara och förädlas på ett finstämt sätt till lekredskap, här är fokus på fantasi- och rollek.

De olika delarna kopplas ihop och tillgängliggörs via en grusyta som cirkulerar ett stort öppet gräsrum. Grusytan är bred nog att rymma samlingsplatser med väderskydd, grillplats med bänkbord samt ett trädäck i bästa solläge.

Vårbergstoppens lekplatser nominerades till Landmärket 2021.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, Jean-Louis Dessalles
Projektgrupp: Tora Bärnarp, Lina Andersson, Rebecka Rosén.
Samarbete: AndrénFogelström (klotfamilj), Tyréns (belysning), Tyréns (parkens övriga delar).
Yta: 1 ha
År: 2018-2019
Byggår: 2019-2021

Foto: Ulf Lundin och Clément Morin