Husbys gräns mot Järvafältet

Gränsen mellan Husby och Järvafältet utgörs av ett skogsparti som letar sig in området i form av de karaktäristiska gröna kilarna som även utgör de huvudsakliga kopplingarna mellan fält och stadsdel. Fältet ingår i Igelbäckens kulturreservat med höga kulturhistoriska och ekologiska värden. Parallellt med gränsen löper Husbystigen, en del av stråket utmed den norra delen av Järvafältet. Ambitionen bakom projektet är att aktivera gränsen och därigenom få fler Husbybor att utnyttja fältet genom att stärka kopplingen mellan området och fältet samt tillskapande av nya målpunkter och vistelsekvalitéer.
I programarbetet genomfördes en inledande analys med ett helhetsgrepp om Järvafältets många entréer, kopplingar och målpunkter. Ett koncept och gestaltningsprinciper för Husbystigen utvecklades med målsättningen att fungera som en modell för hur de omgivande stadsdelarna kan möta Järvafältet. Bearbetade entrépunkter och plastbildningar som stärker orienterbarheten tillför en detaljering i landskapet och adderar nya sociotopvärden samtidigt som reservatets befintliga värden utvecklas och bevaras.
Huvudfokus i projektet har varit att stärka den populära målpunkten Husbygård, belägen i mötet mellan en av Husbys tre gröna kilar och Järvafältet. Gården drevs fram till 1970-talet som ett jordbruk och fungerar idag som parklek samt Husby Konst och Hantverksförenings ateljéer och konsthall. Ute på fältet fanns en befintlig grillplats som nyttjats flitigt men var i stort behov av upprustning.
Den bärande idén för grillplatsens gestaltning var att stärka den visuella kontakten mellan Husbygård och Järvafältet och att skapa en plats som inordnar sig i landskapets naturliga topografi. Detta undersöktes genom modellstudier och skissarbete på plats i skala 1:1. Gestaltningsgreppet med en terrasserad plats som successivt trappar ner mot fältet och följer landskapets riktningar syftar även till att organisera grillplatsen i flera mindre rum med utrymme för fler grillande besökare
Den medborgardialog som hölls under projektet fokuserade särskilt på behov och önskemål kopplade till grillning och utgör grunden till de funktioner och den möblering som utvecklades under projekteringen, exempelvis tillgång till vatten, avställningsytor och sittplatser. Olika kulturers sätt att grilla lyftes under dialogen och resulterade i ett samarbete med Husby Konst och Hantverksförening med syftet att formge specialgrillar med konstnärlig utsmyckning. Målsättningen är att grillarna framöver ska färdigställas och placeras ut på grillplatsen.
Efter grillplatsens färdigställande våren 2020 har även handlingar för ytterligare en av platserna längs med Husbystigen tagits fram. I mötet mellan de östra delarna av Husby och Järvafältet planeras en liten platsbildning som syftar till att skapa ett riktmärke och stärka kopplingen ut mot fältet, målpunkten Järvabadet och områdena söder om Järvafältet. Ny belysning, bland annat genom ljuslyktorna ”Mini Hus-By” föreställande bostadshusen i närmast anslutning till fältet, ska bidra till att stärka trygghet och orienterbarhet kvällstid. En generös långbänk i skuggan av befintliga träd placeras med utblick mot fältet.

Uppdrag: Program och projektering
Projektgrupp: Anders Kling, Emilia Molin, Therese Lemos, Clara Eckersten
Beställare: Trafikkontoret Stockholms stad, Katharina Holmqvist
Samarbete: Tyréns (belsyning och konstruktion), Husby Konst och Hantverksförening
År: 2018-
Byggår: Grillplats 2019-2020